Zasedání prezidia

Ve středu dne 11. ledna 2024 proběhlo v Praze letošní první pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávy o hospodaření prezidia za měsíc prosinec 2023 a celý rok 2023. Po krátké diskusi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo bez připomínek. Zpráva o hospodaření za rok 2023 bude součástí plnění rozpočtu prezidia za rok 2023, který bude projednávat na svém březnovém zasedání Rada FVČ.

Informace ke vzniku ZO FVČ ČD Bus. Dne 3. ledna proběhla ustavující schůze ZO FVČ ČD Bus v sídle FVČ v Praze, na které byl zvolen Výbor ZO.

Příprava zasedání Rady FVČ. Zasedání Rady je plánováno na 6. března 2024 v Praze. Součástí zasedání Rady bude proškolení a seznámení se změnami ustanovení zákoníku práce, PKS i další pracovně-právní problematikou.

Návrh Opatření pro zajištění BOZP v OJ OŘOD u ČD, a.s. Prezidium obdržený návrh Opatření podrobně projednalo a vypracovalo k němu několik připomínek.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z jednání PS k tvorbě nového předpisu k osobnímu ohodnocení na ČD dne 8.1.2024. Zaměstnavatel předložil k jednání verzi předpisu, která již obsahovala všechny připomínky a požadavky vzešlé z předchozích jednání. Současně bylo dohodnuto, že po zkušební době cca 3-4 měsíců dojde k vyhodnocení nového systému a případným úpravám předpisu. Veškeré úpravy a změny tohoto předpisu podléhají režimu dohody zaměstnavatele s odborovými organizacemi.

- projednání návrhu Zásad FKSP SŽ a rozpočtu zálohového přídělu FKSP SŽ 2024. Prezidium návrh Zásad, který obdrželo jako podklad pro plánované jednání na 12.1.2024 v předvečer zasedání prezidia, projednalo s konstatováním, že v navrhované podobě je pro FVČ neakceptovatelný. Shodně se prezidium postavilo i k návrhu rozpočtu FKSP, který je oproti původnímu návrhu ze závěru loňského roku pro FVČ značně minimalistický. Oba navrhované dokumenty ve své podstatě znemožňují FVČ pořádání tradičních sportovních a kulturních akcí v režimu, který počítal s jejich spolupořádáním se všemi zaměstnavateli (SŽ, ČD a ČDC).

- projednání žádosti o mimořádné přiznání zaměstnaneckých jízdních výhod. Ze strany MDČR byla FVČ požádána o stanovisko k žádosti bývalého zaměstnance (ČSD, ČD a ČDC) o mimořádné přiznání zaměstnaneckých jízdních výhod (navrácení) v době vzniku nároku na řádný starobní důchod.

- informaci o požadavku na jmenování zástupce FVČ do pracovní skupiny pro testování tabletů u ČD Cargo. Zástupcem v pracovní skupině byl jmenován tajemník FVČ pro ČD Cargo p. Horna.

- informaci o organizační změně v oblasti IT na ČD Cargo od 1.2.2024. Organizační změna nemá dopad do zaměstnanosti. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci o stavu řešení požadavku FVČ na úpravu APK ČD-Komunikátor. FVČ vznesla na O18 GŘ ČD požadavek na rozšíření komunikačního vlákna pro strojvedoucí v režimu 0-0/S, kterým by mohli přímo žádat dispečera o zajištění přípojů (obdobně jako VLČ). Z reakce O18 GŘ ČD vyplývá, že v současnosti není zaměstnavatel schopný aplikaci rozdělit pro strojvedoucí 0-0/S a strojvedoucí ostatních vlaků, proto nemůže požadavek FVČ realizovat. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- projednání prvotního návrhu centrálních akcí BOZP u ČD, a.s. pro rok 2024. V prvotním návrhu předloženy pouze požadavky obdržené z OJ bez provedeného krácení či stanovení priorit jednotlivých požadavků. Prezidium vybralo a označilo několik akcí jako prioritních z pohledu FVČ. K další části akcí vzneslo připomínky na vysvětlení z důvodu jejich nejasného přínosu pro oblast BOZP.

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu předpisu o zdravotní péči pro zaměstnance ČD, a.s.

- informaci o stavu příprav Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s. a rozpočtu na rok 2024. Dle informace zaměstnavatele budou návrhy Zásad i rozpočtu SF ČD 2024 odborovým organizacím předloženy k projednání po jednání Představenstva ČD dne 22.1.2024. S ohledem na dopady vládního konsolidačního balíčku lze především v oblasti rozpočtu očekávat poměrně drastický dopad. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 31. ledna 2024.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.