Zasedání prezidia

Ve středu dne 31. ledna 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Přípravu zasedání Rady FVČ. Prezidium bylo informováno o stavu příprav zajištění zasedání, které proběhne dne 6. března 2024 v prostorách Vládního salonku žst. Praha hl.n. Hlavním programem zasedání bude problematika schvalování plnění loňského a příprava letošního rozpočtu hospodaření prezidia. Součástí zasedání bude i školení z pracovně právní problematiky a školení ze změn uzavřených PKS. Pozvánky na zasedání byly rozeslány předsedům ZO FVČ.

Zásady hospodaření se Sociálním fondem ČD a rozpočet SF ČD na rok 2024. Jednání zaměstnavatele a zástupců odborových organizací proběhlo dne 29. ledna 2024 v Praze. Vzhledem k dopadům vládního konsolidačního balíčku došlo k vynuceným úpravám zásad i rozpočtu.

Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Bus a.s. pro rok 2024 dne 17. ledna 2024 proběhlo v prostorách společnosti ve Vyškově na Moravě kolektivní vyjednávání (KV). Za FVČ se jednání účastnil prezident FVČ p. Benda a předseda Rady FVČ p. Smažík. FVČ v rámci jednání předložila své návrhy pro kolektivní smlouvu (KS) u této společnosti, které byly v rámci jednání z větší části akceptovány a KS na rok 2024 byla podepsána. V rámci daného KV se převážně řešila mzdová oblast. Dále bylo dohodnuto, že ostatní oblasti kolektivní smlouvy včetně Zásad hospodaření se Sociálním fondem budou řešeny v rámci plánovaného KV k první změně KS a to v měsíci březnu 2024.

Katalog prací ČD, a.s. - změna zařazení vlakových čet od dubna 2024. V souvislosti s realizací příslibu zaměstnavatele při uzavření PKS ČD a.s., na rok 2024 svolal zaměstnavatel jednání k úpravě tarifních stupňů v Katalogu prací u zaměstnanců vlakových čet. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel předloží návrh úpravy Katalogu prací až na uvedeném jednání, vypracovalo prezidium vlastní návrh FVČ na úpravu tarifů, který případně bude požadovat zapracovat do Katalogu prací.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z průběhu konferenčního projednání novelizace Předpisu o zdravotní péči o zaměstnance ČD, které proběhlo dne 18. ledna a za FVČ se ho účastnil viceprezident p. Košťál.

- informaci z průběhu jednání představitelů OC s vedením SŽ, s.o. k problematice tvorby Zásad hospodaření s FKSP u SŽ v roce 2024 a návrhu prozatímního rozpočtu FKSP SŽ 2024. Intenzívní jednání probíhala ve dnech 12., 19., 26. a 30. ledna 2024. Během těchto jednání docházelo průběžně ke změnám stanovisek jak zaměstnavatele, tak odborových organizací. Postupně se podařilo většinově dohodnout na přijatelném kompromisu jak v Zásadách hospodaření, tak i návrhu rozpočtu FKSP. Jedinou organizací, která zásadně s tímto kompromisním zněním nesouhlasí a své připojení k dohodě podmiňuje akceptací svého návrhu rozdělení příspěvku na dovolenou rovnoměrně všem zaměstnancům formou kreditu na zaměstnaneckou kartu, je odborová organizace ADP (Aliance drážního provozu). Pro FVČ i další odborové organizace je požadavek ADP na rovnostářské rozdělení podstatné části FKSP (de-facto zavedení osobního konta zaměstnance) nepřijatelný. Další jednání k této problematice proběhne dne 9. února 2024.

- informaci z průběhu jednání členů Představenstva ČD s představiteli odborových centrál dne 22. ledna 2024. Představitelé odborových centrál byli informování o výhledu výsledku hospodaření za rok 2023, o stavu příprav nového střediska opravárenství v Chebu, o průběhu setkání představitelů zaměstnavatele se zaměstnanci v Ústí nad Labem v souvislosti s neobhájením smlouvy na provoz páteřní sítě krajských linek od prosince 2026, o záměru sloučení dceřiných společností ČD IS a ČD telematika, o chystané poptávce záměru prodeje železničního zdravotnictví a o problematice vývoje soutěže v Jihomoravském kraji na provoz jednotek Moravia. Zástupci FVČ přednesli požadavek na řešení problematiky spojování souprav EC vlaků v žst. Bohumín, kde i v zimním období dochází při zpoždění k situacím, že část soupravy vlaku je po dobu pobytu u nástupiště a čekání na zpožděnou další část soupravy vlaku bez elektrického napájení. Jako extrémní příklad uvedli situaci ze 17. ledna, kdy při mrazivých teplotách byla souprava i s cestujícími 95 minut bez napájení, čímž došlo ke kompletnímu „vychladnutí“ soupravy a vybití vozových baterií, které znamenalo další technické komplikace na celé soupravě. Dále zástupci FVČ otevřeli problematiku nošení stejnokrojových čepic (brigadýrek), které jsou v současné době jako „stará“ stejnokrojová součástka zrušeny, ale někteří zaměstnanci, především v regionální dopravě, je stále používají. FVČ požádala představenstvo ČD o změnu předpisu, která umožní zaměstnancům nošení těchto čepic. Současně s tím požádala FVČ o zvážení zařazení (vrácení) čepic mezi variabilní (nepovinné) výstrojní součástky.

-informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace předpisu ČD Ok 2.

-informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu Opatření k zajištění BOZP v OJ OŘOD.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 21. února 2024.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.