Zasedání prezidia

Ve středu dne 3. dubna 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc březen 2024. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Návrh interní normy ČD Cargo, a.s. PERs-45-B-ČDC-EU „Příručka BOZP“. Prezidium obdržený návrh aktualizované interní normy projednalo se souhlasným stanoviskem bez dalších připomínek.

Informaci z kolektivního vyjednávání u ČD Bus a.s. dne 14. března 2024. Jednání proběhlo v sídle provozního ředitelství společnosti ve Vyškově a za FVČ se ho účastnili pánové Benda a Filipi.  Předmětem jednávání bylo sjednání dodatku letošní KS ČD Bus, jehož obsahem byl návrh FVČ týkající se podmínek rozvržení pracovní doby řidičů, podmínek ubytování řidičů při pracovní cestě a doplnění Pravidel pro čerpání Sociálního fondu o příspěvek na úhradu nákladů odborové organizace (ve smyslu §277 zákoníku práce). V oblasti rozvržení pracovní doby řidičů a doplnění Pravidel pro čerpání SF se podařilo jednajícím stranám najít shodu, naopak v oblasti změny podmínek pro ubytování řidičů při pracovní cestě ke shodě nedošlo, a to především z důvodu nárůstu finančních nákladů. V další části jednání došlo k dohodě o zavedení fixního příplatku pro řidiče autobusů za směnu, ve které bude autobusem přepravován cyklovozík. Diskutována byla i otázka příspěvku zaměstnavatele na pojištění řidičů na zodpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli a příspěvku na produkty důchodového spoření (připojištění). Závěrem zaměstnavatel informoval o střednědobých plánech v oblasti rozšíření firmy, obměny vozového parku, zavedení tabletů pro řidiče a zavedení nových letních výstrojních součástí řidičů.  Další jednání je plánováno v průběhu měsíce dubna a proběhne pravděpodobně distančně s využitím PC techniky. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Jednání k dohodě Zásad FKSP u Správy železnic, s.o. dne 27. března 2024. V úvodu proběhla diskuse s ředitelkou CK ČDtravel p. Jíšovou o možnostech zaměstnanecké rekreace v případě dohody k čerpání FKSP. Následovala diskuse a několik návrhů zaměstnavatele na textaci Zásad hospodaření s FKSP pro letošní rok. Po několikanásobném a velmi složitém jednání se nakonec podařilo nalézt přijatelný kompromis a došlo k dohodě a podpisu Zásad FKSP i rozpočtu FKSP pro rok 2024 všemi účastníky včetně ADP. Dále došlo k dohodě a podpisu dohod o spolupráci mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi při pořádání sportovních a kulturních akcích a trojdohody mezi zaměstnavatelem, OC a ČDtravel o spolupráci při zajištění zaměstnaneckých rekreací. V závěru jednání byl formou prezentace přítomným představen dlouhodobý investiční produkt (DIP) společnosti Broker Consulting.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z jednání členů představenstva ČD s představiteli odborových organizací dne 25. března 2024. V úvodu zazněly informace o vývoji hospodaření společnosti. Zazněly i aktuální informace k problematice zakázky v Jihomoravském kraji. K tomuto tématu se následně rozproudila živá diskuse. Příští jednání by mělo proběhnout dne 29. dubna s předpokládanou účastí ministra dopravy Mgr. Martina Kupky.

- informaci z průběhu a výsledky jednání k úpravě a dopracování interní normy osobního ohodnocení na ČD s účinností od 1. dubna 2024, které proběhlo dne 25. března 2024.

- informaci z jednání k problematice přístupu představitelů odborových organizací do intranetu Českých drah (z veřejného internetu) dne 25. března 2024.

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny ČD Cargo ke Knize pravidel provozních zaměstnanců dne 14. března 2024.

- informaci z jednání vedení ČD Cargo s představiteli odborových organizací dne 19. března 2024.

- informaci z jednání pracovní skupiny ČD Cargo k novelizaci interních norem dne 27. března 2024.

- informaci z jednání pracovní skupiny k OOPP a výstrojních součástí u ČD, a.s. dne 28. března 2024.

- informaci k problematice nedostatečného zajištění přístupu zaměstnanců ČD Bus a.s. (řidičů) k možnosti použití WC v obratovém místě při výlukové dopravě. Konkrétně se jedná o žst. Radejčín v rámci dlouhodobé výluky úseku Lovosice-Radejčín. Vzniklou situaci se snaží řešit s vedením společnosti místní ZO FVČ ČD Bus, ale zatím bez hmatatelného výsledku. Vedení společnosti sice přislíbilo instalaci mobilního WC s tím, že k danému záměru musí získat souhlas majitele pozemku, na kterém to však údajně vázne. P-FVČ nabídlo místní ZO FVČ pomoc s tím, že v případě pokračování neřešení vzniklé situace vyšle ke kontrole svazové inspektory BOZP.

- informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ v roce 2024.

- informaci ZO FVČ Tábor o porušení PKS ČD v obvodu OŘOD Západ. Zaměstnavatel byl na situaci písemně upozorněn, pochybení v uvedené oblasti uznal a zajistil nápravu. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 24. dubna 2024.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.