Zasedání prezidia

Ve středu dne 24. dubna 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Vývoj situace v JMK a dopady do zaměstnanosti – k této problematice se jednání prezidia účastnil Ing. Jiří Ješeta, člen PČD a náměstek pro osobní dopravu. V úvodu přednesl informace k celkové situaci v JMK a podmínkách soutěže, ze které ČD byly vybrány jako dopravce pro následující období. Z rozhodnutí vedení kraje nebudou na vybraných linkách vlaky obsazovány vlakovou četou a bude výrazně zredukována možnost nákupu jízdních dokladů v osobních pokladnách. V praxi to znamená rušení cca 300 pracovních míst jak v provozních (vlakvedoucí, průvodčí, pokladní), tak i v ostatních profesích (personální servis, dozorčí, SUP, VLR a podobně). ČD se budou snažit nabídnou dotčeným zaměstnancům jiné zaměstnaní, a to v rámci celé skupiny ČD (ČDC, ČDT, ČDIS) s možností případné rekvalifikace. Dne 16. května 2024 by mělo proběhnout setkání představitelů vedení společnosti se zaměstnanci v dotčených oblastech (Brno, Břeclav). Prezidium FVČ zásadně nesouhlasí s rozhodnutím Jihomoravského kraje, a to nejenom z pohledu bezpečnosti železniční dopravy, ale i z důvodů razantního poklesu kvality poskytovaných služeb.

Kolektivní vyjednávání u ČD, a.s. – dne 18. dubna 2024 se sešli představitelé odborových organizací působících na ČD a vypracovali společný návrh změny PKS ČD, pro rok 2024. Návrh se týká přílohy č. 4 PKS „Stravování a náhrady výdajů“ a jeho obsahem je úprava (navýšení) ceny stravenek, úprava výše cestovních náhrad mobilního personálu a úprava procent krácení základní sazby zahraničního stravného.  V reakci na obdržený návrh odborových organizací svolal zaměstnavatel na den 23. dubna kolektivní vyjednávání, na kterém byla dohodnuta úprava Směrnice o cestovních náhradách v oblasti zahraničního stravného a dále byl dohodnut postup, že otázce změny výše cestovních náhrad mobilního personálu a změny ceny stravenky se bude zaměstnavatel věnovat na jednání v průběhu měsíce srpna 2024 s tím, že již bude znám hospodářský vývoj za 1. pololetí.

Návrh Zásad pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření, DIP a životní pojištění zaměstnanců ČD – zásadní změnou v Zásadách je umožnění poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na DIP (dlouhodobý investiční program). Prezidium projednalo předložený materiál s několika formálními připomínkami.

Návrh novelizace Procesních listů osobní přepravy k 9. červnu 2024 – návrh novelizace se týká několika desítek procesních listů. Z časových důvodů byli členové prezidia pověřeni k vypracování připomínek. Následně bude provedena sumarizace připomínek a jejich uplatnění v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

Návrh změny Dokumentu č. 21 Sborníku SR 14 a návrh na zrušení Dokumentů č. 12 a 23 Sborníku SR 14 – prezidium projednalo Dokument č. 21 týkající se organizace práce SUP bez připomínek. Vzhledem k tomu, že obsah Dokumentů č. 12 a 23 je implementován v Procesních listech, nemá prezidium námitek k jejich zrušení.

Návrh změny č. 5 předpisu SŽ Zam1 a změny č. 1 MP SŽ Zam1/MP2 – předložené materiály byly po konzultaci projednány bez připomínek.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z průběhu jednání zástupců OC a členů představenstva ČD dne 23. dubna. Na tomto jednání byl přítomen i ministr dopravy Mgr. Martin Kupka.  

- informace z jednání k novelizaci Katalogu zaměstnání u ČD Cargo, a.s. Jednání proběhlo dne 16. dubna za účasti zástupců OC a zaměstnavatele. Byly dohodnuty postupy a okruhy při provádění změn Katalogu zaměstnání.

- informaci o podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě nákladů odborové organizace (dle §277 ZP) s ČD na letošní rok.

- informaci k problematice neposkytování příspěvku za flexibilitu dle PKS ČD 2024 zaměstnancům letmo v některých RP ZAP s argumentací, že zaměstnavatel postupuje dle výkladu k PKS z roku 2020. Prezidium rozhodlo, že vzniklou situaci vnímá jako porušení platné PKS a upozorní zaměstnavatele s požadavkem na zjednání nápravy zjištěného stavu.

- informaci k aktuálnímu stavu příprav sportovních a kulturních akcí FVČ.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 15. května 2024

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.