Zasedání prezidia

Ve středu dne 19. října 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc září 2022. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Podpis PKS 2023 u ČD Cargo, a.s. Prezidium bylo informováno o výsledku kolektivního vyjednávání u společnosti ČDC, které bylo dne 10. října 2022 zakončeno podpisem PKS na rok 2023.

Stav kolektivního vyjednávání u Správy železnic, s.o. Prezident FVČ přednesl podrobnou informaci o aktuálním stavu „probíhajícího“ kolektivního vyjednávání u SŽ.

Návrh novelizace předpisů SŽ Bp1 a Bp 2. Prezidium projednalo v druhém kole připomínkového řízení návrh novelizace předpisů SŽ Bp1 a Bp2.

Celková zpráva o prověrkách BOZP u SŽ v roce 2022. Prezidium projednalo předloženou zprávu s všeobecnou připomínkou.

Návrh Předpisu managmentu hospodaření s energií u ČD, a.s. Návrh této nové interní normy projednalo prezidium s jednou zásadní připomínkou.

Návrh novelizace Směrnice k seznamování zaměstnanců s dokumenty ve společnosti ČD, a.s.

Návrh IN ČD Cargo, a.s. ORs-80-B-2022 „Hlášení a šetření MU v ČDC“. Po podrobném prostudování návrhu směrnice vypracovalo prezidium připomínky, které byly následně uplatněny u gestora IN.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z jednání k problematice připojení PC přes VPN do intranetu ČD dne 6.10.2022.

- návrh 17. změnyTarifu tzv. zaměstnaneckého jízdného. Ministerstvo dopravy zaslalo návrh změny Tarifu, který vyjma zaměstnanců ČD, a.s. znamená 100% zdražení prolongačního kupónu pro všechny ostatní držitele. K dané problematice proběhne dne 24. října 2022 společné jednání představitelů odborových centrál, kde by mělo dojít k dohodě o dalším postupu. FVČ návrh na úpravu cenové hladiny prolongačních kupónů vnímá jako velmi citlivou otázku s nemalým dopadem do sociální oblasti mnoha členů FVČ, a proto nesouhlasí s předloženým návrhem MD ČR.

- projednání Organizační změny na O30 GŘ ČD k s účinností od 1. prosince 2022.

- projednání návrhu změny č. 1 Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) s účinností od 11. prosince 2022.

- informaci k probíhajícímu připomínkovému řízení k novelizaci Procesních listů s účinností od 11. prosince 2022. Projednání s připomínkováním návrhu proběhne na příštím zasedání prezidia dne 9. listopadu 2022.

- náměty a připomínky na poradu s provozními řediteli odborů GŘ ČD, která proběhne dne 24. října2022.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 9 listopadu 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.