Zasedání prezidiaVe středu dne 15. května 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc duben 2024. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.


Návrhy materiálů SŽ k problematice BOZP. Prezidium projednalo Plán a plnění akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek v roce 2023, dále návrh Plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek v roce 2024 a Zprávu o stavu BOZP a vývoji pracovní úrazovosti u SŽ v roce 2023.


Návrh Organizační změny u Českých drah, a.s. na Odboru 32 GŘ, Odboru 08 GŘ, Odboru 01 GŘ a Kanceláři generálního ředitele s účinností od 1. 6. , od 2. 6. a od 1. 7. 2024 s dopadem do zaměstnanosti. Prezidium se seznámilo s obsahem organizační změny a vzalo ji na vědomí.


Návrh Organizační změny u Českých drah v Kanceláři generálního ředitele s účinností od 1. 6. 2024 s dopadem do zaměstnanosti.Prezidium vzalo návrh organizační změny na vědomí.


Návrh 1. změny Předpisu Českých drah o požadavcích na zaměstnance zajišťující bezpečnost drážní dopravy. Prezidium po krátké diskusi projednalo navrhovanou změnu bez připomínek.


Návrh Zprávy o stavu BOZP u Českých drah, a.s., za rok 2023. Prezidium se předloženou Zprávou podrobně zabývalo a projednalo ji bez dalších připomínek.


Návrh změny č. 2 předpisu ČD D2 „Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce ČD, a.s.“. Návrh změny se týká především částečné úpravy a rozšíření pravidel pro zajišťování železničních kolejových vozidel proti ujetí. Prezidium navrhovanou změnu projednalo s drobnou připomínkou.


Návrh termínů zasedání P-FVČ ve 2. pololetí 2024. Po krátké diskusi si prezidium určilo termíny svých zasedání v uvedeném období.


Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


- informaci z jednání vedení Správy železnic s představiteli odborových centrál dne 30. dubna 2024. Předmětem jednání byla problematika FKSP s informací k přehledu čerpání příspěvku na rekreace a TDM a projednáním návrhu na uvolnění části „rezervy“ na sportovní a kulturní akce v rámci OJ ve výši 400 Kč na zaměstnance. V dalším zazněly informace k připravovanému záměru zaměstnavatele na předložení změny Zásad hospodaření s FKSP, změny platné PKS a změny Směrnice SŽ Sm29, týkající se problematiky poskytování příspěvku na produkty spojené se spořením na stáří a rozšíření o Dlouhodobý investiční produkt (DIP).


- informaci z průběhu konference „Zvýšení kapacity odborů v ČR“, která se pod záštitou Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) konala dne 30. dubna 2024 a za FVČ se jí účastnil prezident FVČ p. Benda. Hlavním tématem konference byla prezentace výzkumu zaměřeného na příčiny poklesu odborové organizovanosti v rámci ČR i EU, který se v ČR uskutečnil pod finanční záštitou Norských fondů a ve spolupráci s VÚPSV.


- informaci z jednání odborových organizací dne 29. dubna s navazujícím jednání se zaměstnavatelem dne 13. května ke změně Katalogu zaměstnání u ČD Cargo, a.s. Na jednání odborových organizací byl vypracován společný návrh OC ke změně Katalogu, do kterého byly zahrnuty jednotlivé dílčí návrhy odborových organizací. Na následném jednání se zaměstnavatelem byl projednán celý Katalog zaměstnání včetně návrhů zaměstnavatele a prodiskutovány návrhy u jednotlivých profesí. K finální shodě nedošlo. Jednání budou dále pokračovat ve dvou liniích a to dne 3. června k zaměstnáním v opravárenství a 25. června k zaměstnáním v provozních profesích.


- informaci k ukončení připomínkového řízení předpisu ČD o posuzování psychologické způsobilosti. Na základě obdržených připomínek od odborových organizací byl celý návrh předpisu zrušen. Prezidium vzalo informaci na vědomí.


- informaci o přehledu plnění bodu 2.1 PKS ČD Cargo za 1. čtvrtletí 2024. Prezidium vzalo informaci na vědomí.


- informaci k problematice gestorského výkladu Procesního listu O-02 ohledně používání slunečních brýlí. Problém vznikl v oblasti ZAP Pardubice, kde zaměstnanci začali být ze strany kontrolních orgánů upozorňováni na skutečnost, že používání ochranných slunečních brýlí je v rozporu s ustanovením předpisu ČD Ok3 a PL O-02.  Gestorský výklad, který označuje ochranné sluneční brýle za doplněk občanského oděvu je v rozporu s platnou legislativou ČR a FVČ se s ním nemůže ztotožnit. Z pohledu BOZP a ochrany svého zdraví naopak FVČ používání ochranných slunečních brýlí zaměstnanci VLČ vnímá jako přínosné. Z uvedeného důvodu vydala FVČ své stanovisko k dané problematice a požádala Ř-O11 GŘ ČD o vyvolání jednání s gestory PL. Jednání se uskuteční dne 23. května a mimo zástupců FVČ se ho zúčastní i zástupce OSŽ.


- informaci k problematice ČD Bus. Prezidium obdrželo informaci s reakcí zaměstnavatele k požadavkům ZO FVČ ČD Bus na řešení oblasti plánování pracovní doby a směn řidičů a na řešení požadavku zajištění přístupu řidičů na WC v místech plánovaných přestávek při zajišťování náhradní dopravy.


- informaci k problematice zdravotních posudků ve vazbě na novelizaci vyhlášky č. 260/2023 Sb. Na podkladě konkrétního případu člena FVČ, kdy došlo v rámci preventivní lékařské prohlídky při orientačním testu na návykové látky u zaměstnance k pozitivnímu zjištění, lékař pracovnělékařské péče odmítl opakování testu i případné laboratorní vyšetření a zaměstnanci okamžitě odebral zdravotní způsobilost, aniž by zohlednil možnou chybovost i další možnosti ovlivnění výsledku testu, bude FVČ požadovat po zaměstnavateli řešení k zamezení opakování popsané situace.


- informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ v roce 2024.


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 5. června 2024.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.