Zasedání prezidia

Ve středu dne 5. června 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc květen 2024.

- Návrh změny Plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek v roce 2024 u Správy železnic. Prezidium projednalo návrh na doplnění Plánu o dvě investiční akce týkající se pracoviště CDP Praha se souhlasným stanoviskem.

- Návrh Organizační změny na Odboru 06 GŘ ČD, a.s., s účinností od 1.6.2024. Prezidium se v rámci projednání seznámilo s obsahem návrhu organizační změny, který je bez dopadu do zaměstnanosti a vzalo jej na vědomí.

- Návrh změny č. 2 předpisu ČD V71 „Předpis pro čištění ŽKV“. Prezidium návrh změny podrobně projednalo a vypracovalo několik připomínek. Nejzásadnější připomínkou je požadavek na zkrácení intervalu pro provádění tepování textilních sedáků a opěrek, kdy interval jednou ročně považuje FVČ za nedostatečný.

- Reakce zaměstnavatele k oznámení FVČ o neplnění PKS ČD 2024 – odměna za flexibilitu I. Zaměstnavatel v reakci na obdržené oznámení vydal k dané problematice doplňující výklad, který prezidium i nadále považuje za nevyhovující a danou problematikou se bude dále zabývat.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle předloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:  

- informaci z jednání OC s vedením SŽ dne 20.5.2024. Jednání proběhlo distanční formou (on-line MS-teams). V rámci jednání byly projednány a schváleny návrhy 1. změny Zásad FKSP SŽ na rok 2024 s účinností od 21.5.2024, 1. změny PKS SŽ 2024 s účinností od 1.7.2024 a novelizace Směrnice SŽ SM29 k poskytování příspěvku na penzijnímu pojištění s účinností od 1.7.2024. Dále byli zástupci OC informování o mzdovém vývoji a zaměstnanosti za období 1-4/2024 a o aktuálním přehledu čerpání FKSP v oblasti příspěvku na rekreace a TDM.

- projednání obdrženého návrhu OSŽna změnu Zásad FKSP SŽ 2024. Návrh se týká snížení limity minimálního počtu účastníků akcí pořádaných na OJ z řad zaměstnanců SŽ, úpravy spoluúčastnického podílu zaměstnance na akci a změnu v oblasti úhrady nákladů.

- informaci z průběhu jednání k problematice používání ochranných slunečních brýlí vlakovými četami, které na základě požadavku FVČ proběhlo dne 23.5.2024 u ředitele odboru 11 GŘ ČD. Jednání se vyjma zástupců FVČ účastnil i zástupce OSŽ a za zaměstnavatele ředitel O11 a gestoři procesních listů a předpisu ČD Ok3. Po vzájemném vysvětlení stanovisek došlo k dohodě nad textem, který danou problematiku řeší nastavením podmínek používání brýlí a bude vložen do procesního listu O-02.

- informaci z průběhu jednání OC s představenstvem ČD dne 27.5.2024. Zástupci OC byli informováni o proběhlém jednání se zaměstnanci v Jihomoravském kraji, kdy s účinností nové smlouvy od prosince 2024 zaměstnavatel řeší nadbytečnost cca 300 zaměstnanců především z řad vlakových čet a osobních pokladníků. Zaměstnavatel zdůraznil snahu o individuální a osobní přístup ke každému dotčenému zaměstnanci s nabídkou řešení od rekvalifikace přes změnu místa výkonu práce, či změnu zaměstnavatele v rámci skupiny ČD (nebo SŽ), až po ukončení pracovního poměru u železnice, které však vnímá jako nejzazší možnost. Dále zazněly informace k nákupu nových vozidel a výsledku obhajoby ratingu ČD. Ze strany FVČ zazněla žádost na požadavek řešení problematiky preventivních zdravotních prohlídek, kdy v souvislosti se změnou legislativy od 1.1.2024 dochází v rámci těchto prohlídek k provádění orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, ale chybí jakékoliv následné řešení (opakovaný test, provedení laboratorního testu) v situaci, kdy orientační test je chybně vyhodnocen jako pozitivní a zaměstnanci je na základě této skutečnosti lékařem PLS odebrána zdravotní způsobilost.

- informaci z jednání pracovní skupiny k Osobnímu ohodnocení na ČD dne 27.5.2024.

- informaci o výsledku jednání k problematice zahraničního stravného na ČD dne 27.5.2024.

- informaci z jednání pracovní skupiny k výstrojním součástem na ČD dne 27.5.2024.  

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny k výstrojním součástem a OOPP na SŽ dne 28.5.2024.

- informaci z průběhu konferenčního projednání 2. změny předpisu ČD D2 dne 3.6.2024.

- informaci z jednání ke změně Katalogu zaměstnání na ČD Cargo dne 3.6.2024.

- informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ v roce 2024. Cyklistika Východní Čechy i přes relativní nepřízeň počasí proběhla úspěšně, ubytování a stravování velmi kladně hodnoceno, kapacita nebyla plně naplněna. Podzimní kulturní akce Památky Jižní Moravy je ve finální fázi přípravy propozic a dojde ke zveřejnění a zahájení příjmu přihlášek. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 26. června 2024.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.