Zasedání prezidia

Ve středu dne 26. června 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Návrh změny č. 4 předpisu ČD V15/1. Prezidium po diskusi projednalo navrhovanou změnu bez připomínek se souhlasným stanoviskem.

Záměr organizační změny u společnosti ČD Bus a.s. spočívající ve změně sídla provozovny 326 Kralovice. Prezidium projednalo oznámený záměr, který předpokládá k datu 1. srpna 2024 s přestěhováním provozovny z Kralovic do prostor ČD, a.s. v areálu depa v Plzni. Prezidium vzalo záměr organizační změny na vědomí.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:  

- informaci z prezentace školení pomocí virtuální reality pro vlakové čety, která proběhla dne 17. června na GŘ ČD. Byl představen pilotní projekt výuky úkonů VLČ spojených s odjezdem vlaku v několika variantách (dle systému ovládání dveří soupravy vlaku, dle denní/noční doby, dle síly vlakové čety, či dle módu výuky (školící edukativní /testovací)). Spuštění pilotního projektu se plánuje od července 2024 v Praze.

- informaci z jednání k problematice dohod o mlčenlivosti představitelů OC na ČD dne 18. června. Zaměstnavatel v reakci na nález interního auditora vznesl požadavek řešení mlčenlivosti ve vztahu k odborové organizaci nad rámec zákoníku práce a předložil návrhy dohod pro vrcholové představitele příslušných odborových organizací. K obsahu předložených dohod měly všechny odborové organizace vážné námitky a připomínky. Po proběhlé diskusi zaměstnavatel přislíbil návrhy přepracovat. K podpisu dohod nedošlo.

- informaci z průběhu jednání k problematice vyhodnocení a návrhů částečných změn fixních parametrů Osobního ohodnocení u zaměstnání RPP a RP ZAP, které proběhlo dne 18. června. Další jednání k dané problematice proběhnou v měsíci září tohoto roku a lze předpokládat, že daná problematika bude diskutována i v rámci kolektivního vyjednávání za PKS 2025.

- informaci z průběhu jednání OC s vedením SŽ dne 18. června v Pardubicích. Ze strany zaměstnavatele byly předneseny informace k tragické železniční nehodě v Pardubicích, k plánu zavádění a spuštění ETCS, k průběhu přípravy 1. změny Pokynu GŘ č. SŽ PO 13/2023 GŘ „Poskytování náborového příspěvku“, k e-learingovému školení, k sjednání úrazového pojištění ze strany zaměstnavatele pro zaměstnance vstupující do provozované dopravní cesty a k průběhu školení vedoucích zaměstnanců tzv. „Manažerské akademii“. V závěru zazněly informace s vysvětlením reálných dopadů změny Směrnice SŽ SM 029 k poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní pojištění.  Příští jednání je plánováno distanční formou přes MS Teams dne 22. července.

- informaci z průběhu jednání k problematice poskytování datových reportů ČD (mzdových a pracovních přehledů) odborovým organizacím, které proběhlo dne 24. června.

- informaci z jednání k problematice zajištění přístupu odborových organizací do datové sítě ČD, které proběhlo dne 24. června.

- informaci z průběhu jednání odborových organizací s představenstvem ČD dne 24. června.

- informaci z jednání ke změně Katalogu povolání na ČD Cargo dne 25. června.

- informaci o nabídce plánovacích diářů FVČ na rok 2025. Dodavatel nabídl za stejné ceny jako loni, nabídka již byla zveřejněna v Infolistu i na webových stránkách FVČ.

- informace o obdržené reakci představenstva ČD Bus a.s. na oznámení FVČ o neplnění KS na rok 2024.  

- informaci k vypořádání připomínky FVČ k návrhu změny Dokumentu č. 21 SR 14. Připomínka FVČ byla akceptována v plném rozsahu.

- informaci o vypracování a uplatnění připomínek FVČ k návrhu 3. změny Opatření Ř-O18 „Provoz drážních vozidel ČD v systému ETCS“.

- informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ v roce 2024. Podzimní akce Památky jižní Moravy je kompletně připravena a ze strany participujících zaměstnavatelů došlo k podpisu propozic.

Příští zasedání prezidia je plánováno v případě potřeby v Praze dne 24. července 2024.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.