Zasedání prezidia

Ve středu dne 9. listopadu 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc říjen2022. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

- Návrh Pokynu Generálního ředitele správy železnic „Opatření zaměstnavatele při nesjednání PKS SŽ na rok 2023“. V souvislosti s neuzavřením PKS SŽ byl prezidiu FVČ předložen k projednání výše uvedený Pokyn. V tomto dokumentu, který plně vychází ze zákoníku práce, jsou stanoveny pracovní vztahy a podmínky zaměstnanců SŽ v případě, že nebude sjednána (podepsána) PKS na rok 2023. Uvedený dokument je prakticky bez benefitů, které může obsahovat pouze uzavřená PKS.

- Návrh novelizace Rozkazu o doprovodu vlaků (ROVD). Prezidium projednalo předložený návrh bez připomínek, neboť tento návrh obsahoval převážně technické upřesnění stávajících podmínek se zapracováním nových řad vozidel.

- Návrh změny č.6 předpisu ČD Hf3 „Předpis o pokladní službě“. Po pečlivém prostudování předloženého materiálů byl tento návrh projednán bez připomínek.

- Návrh novelizace procesních listů s účinností od 11. 12. 2022. Prezidium k novelizaci několika desítek procesních listů vypracovalo řadu připomínek, které budu následně uplatněny v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

- Návrh novelizace Dokumentů Sborníku SR 14 (KC). Prezidium obdrželo v rámci připomínkového řízení Dokumenty č. 1 „Zpracování ZPD“, č. 2 „Technologické a organizační podmínky pro provoz vlaků 0/0-S“, č. 3 „Označování vlaků osobní přepravy“, č. 7 „Vyřizování závad, podnětů a mimořádností“ a č. 16 „Objednávkové systémy přeprav“. Všechny návrhy obsahovaly převážně technické změny vyplývající z nového organizačního uspořádání ČD, a.s.

- Návrh novelizace Směrnice k seznamování zaměstnanců s dokumenty ve společnosti ČD, a.s. Na žádost prezidia z minulého zasedání, kdy byl tento návrh jako celek odmítnut, byli novému projednání přítomni zástupci odboru lidských zdrojů GŘ ČD ing. Bauerová a p. Slavík.

- návrh 17. změny Tarifu zaměstnaneckého jízdného. Prezidium bylo informováno o výsledku jednání ze dne 8. listopadu 2022, kdy se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo společné jednání představitelů Ministerstva dopravy, Českých drah, a.s. a představitelů všech odborových centrál působících na české železnici k problematice návrhu Ministerstva dopravy na 17. úpravu Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽ, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z porady s provozními řediteli na ČD dne 24. října 2022.

 - informaci z jednání představitelů OC s členy Představenstva ČD dne 24. října 2022.

- stanovení termínů zasedání prezidia na I. pololetí roku 2023. Prezidium schválilo navržené termíny.

- náměty na provozní poradu u ČD, která se koná dne 28. listopadu. 2022.

- projednání souhrnné zprávy z přezkoumání systému hospodaření s energiemi u ČD ,a.s.

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhům předpisu managmentu hospodaření s energiemi u ČD a k IN ČD Cargo ORs-80-B-2022.

- informaci o provedené kontrole hospodaření prezidia. Předseda NRK p. Baše informoval prezidium o výsledku provedené kontroly hospodaření prezidia FVČ.

- projednání Opatření ředitele O18 - č.16/2022 "Organizace provozu a přípravy jízdního řádu v Oblastních ředitelstvích osobní dopravy". K tomuto Opatření, které bylo v rozporu s PKS vydáno v účinnost bez řádného projednání s odborovými organizacemi, vypracovalo prezidium řadu podstatných připomínek, které následně obdrží ředitel O18 a KNLZ GŘ ČD společně s požadavkem na jejich řádné vypořádání a zapracování. Zároveň se předpokládá jednání na úrovni ředitele O18 k dané problematice.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 30. listopadu 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.