Zasedání prezidia

Ve středu dne 30. listopadu 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

Podpis PKS Správy železnic, s.o., na rok 2023. Prezident FVČ informoval prezidium o podpisu PKS, kdy dne 16. listopadu připojila svůj podpis poslední odborová organizace (ADP).

Návrh Organizační změny na O22 GŘ ČD, a.s. k 1.12.2022 a k 1.1.2023. Prezidium projednalo předložené návrhy organizačních změn.

Návrh Pokynu GŘ SŽ (SŽ PO-16/2022-GŘ) ve věci kontroly výkonu práce strojvedoucích dopravce Správy železnic. Předložený návrh obsahuje postupy problematiky kontrol práce strojvedoucích.

Návrh změny č. 3 Opatření Ř-O18 GŘ ČD Provozní aplikace pro strojvedoucí. Změna do Opatření doplňuje pravidla pro používání aplikace ČD Komando.

Návrh Pokynu GŘ SŽ (SŽ PO-18/2022-GŘ) k poskytování náborového příspěvku.

Návrh Kompendia provozních ujednání ČD/DB AG s účinností od 11.12.2022. Tento dokument stanovuje povinnosti pracovníků doprovodu vlaku při přeshraniční železniční dopravě s Německem.

Návrh Opatření Ř-O18 GŘ ČD Provozuschopnost EJ ř. 530 a 550 „Moravia“. Návrh Opaření obsahuje přehled provozních kritérií pro provoz uvedených jednotek.

Sportovní a kulturní akce FVČ v roce 2023. Jako každým rokem se prezidium zaobíralo přípravou sportovních a kulturních akcí, které bude pořádat v roce 2023.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- projednání návrhu Rozpočtu SF ČD, a.s., na rok 2023 a návrhu Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s., na rok 2023.

- informaci z porady s provozními řediteli na ČD, a.s. dne 28. listopadu 2022.

- informaci z jednání představitelů OC s členy Představenstva ČD, a.s. dne 28. listopadu 2022.

-informaci s přehledem čerpání prostředků za 3. čtvrtletí roku 2022 na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek dle bodu 2.1 platné PKS ČD Cargo, a.s.

-informaci z projednání návrhu 6. změny Opatření Ř-O10 ČD Cargo č. 14/2016 k poskytování In Karet s aplikací IN PLUS zaměstnancům ČD Cargo, kteří nemají nárok na zaměstnanecké jízdní výhody.

- projednání žádostí o sociální pomoc ze Sociálního fondu ČD Cargo, a.s. dvěma zaměstnancům, u kterých nastala tíživá životní situace (těžký pracovní úraz a úmrtí nezletilého člena rodiny). Prezidium v obou případech vyslovilo souhlas s poskytnutím sociální pomoci v maximální možné míře.

-informaci z jednání k Opatření Ř-O18 GŘ ČD č. 16/2022, které má být náhradou za rušený předpis ČD V1 a zaměstnavatel ho vydal v účinnost od 1.7.2022 bez řádného projednání se sociálními partnery. K dané problematice proběhla dvě kola jednání.

- informaci vedení ČD, a.s. k plánované organizační změně na OCÚ střed, OCÚ východ a OCÚ západ s účinností od 1.1.2023 z důvodu centralizace MTZ.  

- informaci z jednání k problematice stavu nocležen u ČD, a.s.

- informaci z jednání ke změně Katalogu prací ČD ze dne 14. listopadu.

-informaci z průběhu jednání představitelů OC s vedením SŽ ve dnech 11. listopadu a 22. listopadu.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 21.prosince 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.