Zasedání prezidia

Ve středu dne 11. ledna 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávy o hospodaření prezidia za měsíc prosinec 2022 a celý rok 2022. Po krátké diskusi prezidium předložené zprávy schválilo bez připomínek.

Příprava zasedání Rady FVČ. Zasedání proběhne dne 8. března 2023 v Praze. Na programu zasedání, vyjma projednání plnění rozpočtu 2022 a plánu rozpočtu 2023, je především aktuální situace u ČD a na železnici v ČR.

Pověření členů P-FVČ k přebírání citlivých informací dle ZP a PKS v roce 2023. Prezidium pověřilo k přebírání citlivých informací ve smyslu PKS a ZP část svých členů. Příslušní zaměstnavatelé budou o tomto pověření informováni.

Problematika dotazů na jednání s ministrem dopravy ČR. Dne 6. února je plánováno společné jednání ministra dopravy ČR s vedením ČD, a.s. a představiteli příslušných odborových centrál. Za FVČ se jednání zúčastní prezident p. Benda a viceprezident p. Košťál.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- projednání přehledu návrhu centrálních akcí BOZP u ČD, a.s. v roce 2023.

- informaci o provedené úpravě tarifních stupňů v PKS ČD 2023 ve vazbě na nárůst minimální mzdy.

- informace o úpravě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách k 1. 1. 2023.

- informaci o přidělení adresy datové schránky prezidiu FVČ. Datová schránka s názvem yrifrxa byla již aktivována a je plně funkční.

- informaci o přípravě školení z problematiky používání datových schránek a komunikace s veřejnou správou dne 24. ledna 2023.

- informaci s přehledem čerpání centrálních prostředků FKSP Správy železnic v roce 2022 ze strany FVČ.

- informaci o stavu příprav kulturních a sportovních akcí prezidia FVČ v roce 2023. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 1. února 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.