Zasedání prezidia

Ve středu dne 1. února 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


- Informaci z průběhu školení k problematice datových schránek. Dne 24. ledna uspořádalo prezidium FVČ v Praze školení představitelů základních organizací z dané problematiky. Účastníci byli seznámeni s fungováním datových schránek, jejich obsluhou a dalšími náležitostmi. Školení vedl externí lektor JUDr. Sobotka.

- Návrh změny č. 1 Směrnice SŽ SM057 „K zajištění vnitropodnikové autodopravy“. Návrh obsahuje technickou změnu evidence služebních vozidel a jejich jízd. Prezidium projednalo návrh bez připomínek.

- Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle předloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


- informaci z jednání pracovní skupiny k zajištění Centrálních akcí BOZP u ČD v roce 2023 ze dne 12. ledna 2023.

- informaci z jednání pracovní skupiny k výstrojním součástem a OOPP u ČD ze dne 17. ledna 2023.

- informaci s projednáním žádosti o jmenování členů komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „akční oděvy“ u ČD. Prezidium vzalo informaci na vědomí a jmenovalo jako zástupce FVČ do komise p. Jiřího Pecu a pro možnost jeho alternace náhradníka p. Aleše Košťála.

- informaci z průběhu jednání představitelů OC s vedením Správy železnic dne 19. ledna 2023. Jednání proběhlo v prostorách prezidentského salonku žst. Praha-Dejvice a jeho podstatné části se účastnil generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

- informaci z jednání ke změně přílohy č. 4 PKS ČD ze dne 27. ledna 2023. Jednání bylo vyvoláno OC v reakci na navýšení cestovních náhrad (stravného) dle nově upravené vyhlášky MPSV od 1. ledna 2023. Na jednání byly ze strany OC předneseny dva návrhy na navýšení cestovních náhrad mobilního personálu a výše stravenky (včetně stravenkového paušálu). Současně zástupci FVČ vznesli požadavek na valorizaci příspěvku na údržbu stejnokrojů a OOPP. Zaměstnavatel se zavázal k návrhům vyjádřit na dalším jednání, které je plánováno na 23. února. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci z jednání představitelů OC s vedením ČD Cargo dne 31. ledna 2023. V úvodu byli zástupci OC informováni o aktuálním stavu společnosti a připravovaném racionalizačním opatřením na úrovni managementu. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci o odvolání ředitele O26 GŘ ČD ke dni 16. ledna 2023. K uvedenému dni odvolalo Představenstvo ČD Ing. Janouška z pozice ředitele odboru projektové kanceláře, strategie a inovace a řízením odboru pověřilo členku PČD pro lidské zdroje Mgr. Havelkovou. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informace s přehledem vzniklých a ukončených pracovních poměrů na GŘ ČD v roce 2022.

- informaci o vydaném Opatření ÚLZ O10/1 „Vyplácení motivačních odměn zaměstnanců OCÚ pro rok 2023“. Jedná se o manažerské rozhodnutí vedení ČD, které bylo přijato bez konzultace se sociálními partnery (OC). Cílem vydaného Opatření je podpořit retenci zaměstnanců OCÚ, motivovat zaměstnance OCÚ k vyšší flexibilitě práce nad rámec stanovené doby, k noční práci a ke zvyšování kvalifikace. Z pohledu FVČ je pouze zarážející skutečnost naprosté absence motivace k větší kvalitě odváděné práce se zohledněním minimalizace počtu reklamací. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- projednání problematiky stěhování sídelních prostor P-FVČ.

- informaci o aktuálním stavu příprav kulturních a sportovních akcí FVČ v roce 2023.

- projednání návrhu na rozšíření nabídky pojištění z odpovědnosti při výkonu povolání pro členy FVČ, kteří jsou řidiči autobusu z povolání (ČD-BUS).

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 22. února 2023.

 

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.