Zasedání prezidia

Ve středu dne 15. března 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc únor 2023. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

- Výsledky zasedání Rady FVČ. Zasedání proběhlo dne 8. března 2023 ve Vládním salonku na hlavním nádraží v Praze. Rada schválila zprávu o hospodaření Prezidia FVČ za rok 2022 anávrh rozpočtu Prezidia FVČ na rok 2023. Dále projednala a schválila nový vnitřní předpis „Obsluha datových schránek odborové organizace“.

- Výsledky kolektivního vyjednávání na ČD, a.s. za 1. změnu PKS 2023. Kolektivní vyjednávání s dohodou nad podobou 1. změny letošní PKS bylo završeno dne 28. února 2023. Dohodnutá změna upravuje s účinností od dubna 2023 Přílohu č. 4 Stravování a náhrady výdajů.

- Novelizaci Dokumentu č. 14 Sborníku SR 14 „Opatření k organizaci a přípravě výlukových opatření“.

- Novelizaci Pokynu SŽ PO-02/2023-ŘO10 k akcím BOZP.

- Návrh Směrnice systému řízení bezpečnosti informací u ČD, a.s.

- Vstup nových členů a evidenční změny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z porady Představenstva ČD s OC dne 27. února 2023.

- informaci z jednání pracovní skupiny (PS) ke změně metodiky příprav a zkoušek O-04 na GŘ ČD dne 13. března 2023.

- informaci o prezentaci e-stravenky společnosti UP ČR na ČD, a.s. dne 14. března.

- informaci o přehledu čerpání prostředků na akce BOZP u ČD Cargo, a.s. v roce 2022. Dle obdrženého přehledu čerpání prostředků na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek (v souladu s bodem 2.1 PKS ČDC), došlo v rámci JOS k mírnému přečerpání původního plánu o cca 330 tis. Kč a celkové plnění plánu bylo za rok 2022 ukončeno na 101,8% ročního objemu finančních prostředků.

- projednání žádosti zaměstnavatele na zaslání dotazů na jednání Představenstva ČD s OC včetně dotazů provozních.  

- projednání návrhu zaměstnavatele na zvýšení částky v položce C-SF ČD, a.s. na dotované rekreace , zájezdy, TDM pro zaměstnance v roce 2023.

- pojednání organizační změny na Odboru 06 GŘ ČD s účinností od 1.4.2023.

- projednání návrhu rozpočtu Sociálního fondu GŘ ČD, a.s. pro rok 2023.

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu Dokumentu č. 19 SR 14„Opatření k činnostem spojených s rezervacemi ARES“.

- informaci o odvolání ředitele odboru centrálního nákupu ČD, a.s.

- informaci o vývoji zaměstnanosti a mezd u ČD, a.s. za 01-12/2022.

- informaci o reakci na připomínkové řízení IN ČDC KV4-B-2022„Provoz HV“.

- informaci o žádosti OC o svolání kolektivního vyjednávání na ČD Cargo za účelem úpravy sazeb cestovních náhrad.

- informaci o aktuálním stavu sportovních akcí FVČ. Turistika Český ráj je kompletně zajištěna a plně obsazena, nyní probíhají platby účastníků. Cykloturistika Českolipsko je plně připravena a v nejbližší době dojde ke zveřejnění nabídky.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 5. dubna 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.