Zasedání prezidia

Ve středu dne 26. dubna 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Výsledky kolektivního vyjednávání za změnu PKS na ČD Cargo a.s. - dne 6. dubna proběhlo kolektivní vyjednávání ke změně přílohy č. 3 platné PKS. Po intenzívním jednání bylo dohodnuto navýšení výše e-stravenky ze 120,- na 140,- Kč a navýšení stravného pro specifikovaná povolání na maximální výši dle vyhlášky MPSV na 153,- Kč, 236,- Kč a na 367,- Kč s účinností od měsíce května 2023. V dalším jednání byl projednáván prozatímní Rozpočet sociálního fondu na rok 2023, který stanovil objem přídělu na jednoho zaměstnance ve výši 1200,- Kč. Dále byl projednán a schválen návrh navýšení letošního objemu příspěvku na rekreace přes CK ČD Travel o 1,5 milionu Kč. V závěru byli zástupci OC informováni o projednaných změnách IN a dalších návrzích k jednání. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Návrh 2. změny Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) s plánovanou účinností od 7.6.2023. Prezidium projednalo předmětný návrh s několika připomínkami, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

Návrh novelizace procesních listů osobní přepravy ČD, a.s. s plánovanou účinností od 7.6.2023. Prezidium se souborem návrhu novelizace téměř třicetiprocesních listů podrobně zabývalo a vypracovalo k němu množství připomínek.

Žádost MD ČR o stanovisko ve věci výjimečného přiznání jízdních výhod dle § 6 odstavce 4 Tarifu. Prezidium po krátké debatě projednalo obdrženou žádost s kladným stanoviskem.

Návrh novelizace Dokumentu č. 16 SR 14 (KC) Objednávkové systémy přeprav. Prezidium projednalo návrh novelizace s jedinou technickou připomínkou.

Návrh Organizační změny na O25 GŘ ČD s účinností od 1.6.2023. Dochází k racionalizaci pracovních procesů a snížení personální potřeby uvedeného odboru GŘ ČD. Prezidium projednalo návrh a vzalo ho na vědomí.

Návrh Opatření č. 3/2023 ředitelky O10 ČD Cargo, a.s. pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele. Prezidium projednalo zaslaný návrh opatření bez připomínek.

Dopis ministru dopravy ČR – společná akce všech odborových centrál působících u ČD, a.s. Prezidium bylo informováno o společném jednání OC, které proběhlo dne 24. dubna a na kterém byl vypracován dopis se stanoviskem vůči ministru dopravy. Společné stanovisko konstatuje velice neuspokojivou situaci na dopravním trhu, nerovné podmínky výběrových řízení pro jednotlivé dopravce, trvalé znevýhodňování ČD a neexistující standardizaci základních podmínek požadovaných v rámci jednotlivých kategorií vlaků a současně kontrolu jejich dodržování. Celý text dopisu je dostupný zde. Prezidium vzalo informaci na vědomí a pověřilo prezidenta FVČ dalším jednáním.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle předloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z jednání pracovní skupiny (PS) ke změně odměňování u ČD, a.s. ve dnech 13.a 20. dubna.

- informaci z jednání pracovní skupiny k OOPP u ČD, a.s. dne 6. dubna.

- informaci z jednání pracovní skupiny ke změně metodiky přípravy a zkoušek O-04 na ČD, a.s. ve dnech 17. a 24. dubna.

- informace z průběhu porady představenstva ČD s představiteli OC dne 24. dubna.

- informaci o vývoji zaměstnanosti a mezd za 1. čtvrtletí roku 2023 u ČD, a.s.  Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci z porady vedení SŽ a představitelů OC dne 25. dubna.

- informaci o podpisu smlouvy s ČD, a.s. na čerpání SF a přídělu příspěvku na činnost v roce 2023.Prezidium projednalo a schválilo návrh rozdělení přídělu na jednotlivé ZO FVČ.

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu Předpisu o zdravotní péči u ČD. Podstatná většina připomínek byla přijata a zapracována do předpisu.

- informaci o podpisu smlouvy FVČ s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na činnost svazových inspektorů BOZP v roce 2023.

- informace o aktuálním stavu v oblasti zápisu statutárních představitelů ZO FVČ do veřejného rejstříku.

- informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 17. května 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.