Zasedání prezidia a Rady FVČ

Ve středu dne 24. června 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Personální situace prezidia. Tajemník pro hospodaření p. Luboš Hanák rezignoval na svoji funkci v prezidiu ze zdravotních důvodů. Prezidium vzalo rezignaci p. Hanáka na vědomí. Na návrh prezidenta FVČ p. Bendy následně vyslovilo souhlas s doporučením kooptace p. Jiřího Pecy ze ZO Hradec Králové na místo odstupujícího tajemníka pro hospodaření. Pan Peca se účastnil zasedání prezidia jako host a vyslovil s návrhem nominace souhlas. Prezidium následně pověřilo předsedu Rady FVČ p. Smažíka svoláním zasedání Rady FVČ za účelem projednání návrhu kooptace p. Pecy  na uvolněné místo tajemníka prezidia pro hospodaření. S ohledem na nutnost urgentního řešení vzniklé situace doporučilo prezidium provedení zasedání Rady telefonickou formou per-rollam.

 

Změny procesních listů s účinností od 14. 6. 2020. Návrh změny procesních listů prezidium projednalo bez zásadních připomínek. 


Návrh na prodloužení Opatření č. 0005/2020 Ř-O10 ČD Cargo. Tajemník pro ČD Cargo p. Horna přednesl zprávu z jednání zástupců OC s vedením společnosti dne 17. června, které se zabývalo touto problematikou. 


Návrh 3. změny PKS Správy železnic (SŽ) 2020. Obsahem návrhu je změna v oblasti poskytování KOP. OC k tomuto návrhu vypracovaly oponentní stanovisko, ve kterém navrhují prodloužení poskytování KOP za rok 2020 až do konce února 2021 a požadují kompenzaci formou nového poukazu KOP pro zaměstnance, kterým byl pobyt KOP nuceně zkrácen z důvodu pandemie COVID-19. 


Dodatek č. 2 k Dohodě o částečné nezaměstnanosti dle §209 ZP u ČD. Prezidium bylo informováno o průběhu jednání, která vyústila v souhlas všech OC s návrhem Dodatku č. 2., který znamená prodloužení možnosti využití tohoto institutu s náhradou mzdy 80% v období od 19. 6. do 31. 7. 2020. Součástí jednání vedoucích k uzavření dohody byla i problematika zrušení plošného režimu letmo pro zaměstnance OJ ZAP a OCP. Plošné používání institutu letmo bude ukončeno k 1. 8. 2020. 

 

Novelizace dokumentu č. 25 Sborníku SR 14 „Zvláštní vozy a vlaky ČD“. Prezidium návrh novelizace projednalo připomínkami, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení. 


Novelizace předpisu SŽ Bp1 a tvorba předpisů SŽ Bp2 a Bp3 ve druhém kole připomínkového řízení. Gestor vypořádal připomínky FVČ z prvního kola. Podstatná většina připomínek FVČ byla akceptována.


Novelizace předpisu ČD O1 „Bezpečnostní řád ČD“.  Prezidium projednalo novelizaci předpisu bez připomínek.


Návrh nového předpisu SŽ M14. Jedná se převážně o technickou změnuspojenou se změnou názvu organizace. Prezidium projednalo návrh předpisu bez připomínek.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


- informaci z průběhu jednání Pracovní skupiny k novelizaci Katalogu zaměstnání SŽ dne 12. června. 


- projednání žádostí o sociální výpomoci.


- informaci o plošné sociální výpomoci ze SF ČD pro nízkopříjmové zaměstnance (TS 2-7) postižené výpadem práce z důvodu uplatnění §209 ZP částečné nezaměstnanosti.


- projednání změny organizačního uspořádání GŘ-O8 ČD. 


- projednání organizační změny v ČD, a.s. na úrovni organizačních jednotek OCP a OCÚ. 


- projednání Organizační změny O10 GŘ ČD s účinností od 1.8.2020. 


- projednání návrhu Opatření ředitele O18 GŘ ČD „Místní pracovní a bezpečnostní pokyna pro činnost na elektrickém zařízení vozidel a technologické postupy při převzetí a odstavení hnacích a vybraných tažných vozidel“. 


- informaci s odpovědí Správy železnic na podnět FVČ k nedostatečnému osvětlení železničních zastávek. Prezidium odpověď vzalo na vědomí a dále se bude touto problematikou zabývat.- informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ. 


Přestávka, v rámci které se uskutečnilo telefonické zasedání Rady FVČ formou per-rollam.


Výsledky zasedání Rady FVČ. Předseda Rady p. Smažík seznámil prezidium s výsledky provedeného zasedání Rady FVČ, ve kterém Rada FVČ schválila návrh prezidia FVČ a kooptovala pana Jiřího Pecu na místo člena prezidia – tajemníka pro hospodaření a inspektora BOZP. Současně Rada formou usnesení úkolovala prezidium k zajištění informování členské základny a zaměstnavatelů o provedené kooptaci.

V reakci na sdělené prezidium uložilo představitelům prezidia učinit všechny potřebné procedurální kroky k zajištění provozuschopnosti prezidia a hladké změny na pozici tajemníka pro hospodaření. Současně prezidium rozhodlo o převedení agendy a správy pojištění členů z odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání z tajemníka pro hospodaření na viceprezidenta FVČ p. Aleše Košťála.


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne 13. srpna 2020 v Praze.


Původně plánované zasedání v měsíci červenci je z důvodu čerpání dovolených zrušeno.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.