Zasedání prezidia FVČ dne 29. ledna 2020

Ve středu dne 29. ledna 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


- Zprávy o hospodaření prezidia za měsíce listopad a prosinec 2019 a celý rok 2019.


- Problematika uznávání jízdních výhod v JM kraji, aktuální informace o celkovém vývoji situace. V reakci na dohodu ČD, a.s. a JMK o možnosti zakoupení časového příplatku na vlaky objednané JMK se 22. ledna sešli představitelé OC, aby se dohodli na dalším společném postupu. Na uvedeném jednání představitelé OSŽ informovali o odvolání své stávkové pohotovosti a avizované stávky v JMK dne 30. ledna. Představitelé OC se shodli na požadavku nutnosti koncepčního trvalého řešení a to i s ohledem na možný budoucí vývoj celého železničního sektoru. Ve shodě s tímto požadavkem se představitelé OC shodli na nutnosti oslovení předsedy vlády ČR se žádostí o pomoc řešení vzniklé situace a na společném prohlášení, které je dostupné na webových stránkách FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí a rozhodlo, že Federace vlakových čet nadále setrvává ve stávkové pohotovosti vyhlášené dne 8. ledna 2020.


- Návrh Pokynu Ř-OJ ZAP č. 01/2020 „Pravidla pro poskytování osobního ohodnocení a mimořádné odměny v OJ ZAP“.


- Přehled plnění akcí BOZP za rok 2019 a plán akcí BOZP v roce 2020 u ředitelství OJ ZAP.


- Návrh změny Sborníku SR 14 Dokumentu č. 17 „Opatření k přípravě a tvorbě jízdního řádu“.


- Vyhodnocení plnění PKS ČD, a.s. za 2. pololetí roku 2019. Za uvedené období neregistrujePrezidium na vrcholové úrovni žádné podněty o neplnění PKS. Dílčí neplnění na úrovni organizačních jednotek byly vyřešeny s odborovými organizacemi na místní úrovni.


- Návrh nového pokynu GŘ Správy železnic - „Pracovní úrazy v podmínkách GŘ SŽ“.


- Návrh 7. změny směrnice ČD Cargo PP1-B-2008 „Vnitřní pravidla a postupy v nákladní přepravě“.


- Aktuální stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:  • Stav příprav zasedání Rady FVČ. 

  • Informaci z jednání místně příslušných OO ke GŘ ČD. V lednu proběhla dvě jednání.

  • Informaci z provozní porady na ČD dne 27.ledna.

  • Informaci z porady představitelů OC s členy Představenstva ČD dne 27. ledna.

  • Informaci o projednání změny a vypořádání připomínky FVČ k novelizaci Opatření Ř-O18  č. 2/2019 „Provoz souprav Railjet“.

  • Informaci o otevření Katalogu prací u ČD.

  • Informaci o plnění dílčího rozpočtu SF u ředitelství OJ ZAP v roce 2019. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

  • Informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu IN ČD Cargo PTs-13-B-2018 „Zobrazení a záznam rychlosti na HV“.

  • Informaci o plánovaném jednání společné pracovní skupiny k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek, které by mělo proběhnout dne 5. února.


 Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 19. února 2020.


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.