Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 11. září 2019

Ve středu dne 11. září 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 • Zprávu o hospodaření za měsíc srpen 2019.
 • Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC. Dne 28. srpna předložilo SŽDC návrh 3. změny PKS SŽDC pro roky 2018/19, návrh PKS SŽDC pro rok 2020 a návrh Dohody o kolektivním vyjednávání. Prezidium projednalo předložený návrh 3. změny PKS SŽDC 2018/19 s nesouhlasným stanoviskem a pověřilo kolektivní vyjednavače k dalším jednáním k navrhované změně v konsensu s ostatními odborovými centrálami. K návrhu PKS SŽDC pro rok 2020 vypracovalo prezidium řadu připomínek, které budou následně uplatněny při tvorbě oponentního návrhu OC. Společné jednání OC k oponentuře zaměstnavatelem předloženého návrhu proběhne dne 19. září 2019.
 • Příprava kolektivního vyjednávání za PKS pro rok 2020. Prezidium určilo týmy kolektivních vyjednavačů FVČ pro nadcházející kolektivní vyjednávání (KV). Jmenovité obsazení vyjednávacích týmů je následující: Pro KV na Českých drahách, a.s. to jsou p. Benda a p. Horáček s možnou alternací p. Košťál a p. Smažík. Pro ČD Cargo, a.s. to jsou p. Horna a p. Košťál s možnou alterací p. Benda a p. Gargula. Pro KV na SŽDC to jsou p. Benda a pí. Vogltanzová s možnou alternací pí. Rohlíčková a p. Fridrich.
 • Návrh celkové zprávy o prověrkách BOZP na SŽDC konaných v roce 2019.
 • Návrh 16. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců.
 • Aktuální informace k návrhu 3. změny IN ČD Cargo PERs-44-B-2014 „Katalog zaměstnání u ČDC“.
 • Etický kodex společnosti České dráhy, a.s. Dne 9. září 2019 proběhlo konferenční projednání připomínek k návrhu nového Etického kodexu Českých drah.
 • Příprava na zasedání Rady FVČ. Předseda Rady p. Smažík informoval prezidium o stavu příprav.

Další část jednání byla věnována zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 • Informaci z průběhu pracovní cesty představitelů P-FVČ dne 20. srpna 2019, která měla za účel zjistit skutečný stav v žst. Brno dolní nádraží v oblasti vybavení nástupišť kamerovým systémem a délky nástupišť. Při této příležitosti proběhlo i jednání s manažerem RP ZAP Brno k provozní a zaměstnanecké problematice.
 • Informaci z průběhu informativní schůzky představitelů P-FVČ s ředitelkou O10 GŘ ČD Mgr. Schwarzovou, která proběhla dne 22. srpna 2019 v sídelních prostorách FVČ.
 • Informaci z průběhu jednání místně příslušných odborových organizací a zaměstnavatele na GŘ ČD, a.s. dne 28. srpna 2019.
 • Informaci z jednání představitelů OC s vedením SŽDC dne 28. srpna 2019. Na tomto jednání byl za účasti generálního ředitele SŽDC Bc. Svobody, MBA předložen návrh PKS SŽDC na rok 2020 a oficiálně tak došlo k zahájení kolektivního vyjednávání.
 • Vypořádání připomínek FVČ k návrhu změny PL s účinností od 15. září 2019. Většina připomínek byla gestorem akceptována, ale zásadní připomínky týkající se možnosti přeřazení či vyřazení uzamčených vozů (z důvodu jejich závady ohrožující bezpečnost) tak, aby netvořily překážku v průchodnosti soupravy, akceptovány nebyly. V dané problematice bude nadále FVČ iniciovat změnu ustanovení PL .
 • Informaci o vydaných opatření ČD Cargo. Tajemník FVČ pro ČD Cargo informoval o vydání Opatření č. 6/2019 výkonného ředitele k úsporám provozních nákladů a investic ČD Cargo, které bylo s účinností od 20. srpna vydáno v reakci na negativní vývoj plnění hospodářského plánu.
 • Stav sportovních a kulturních akcí pořádaných prezidiem FVČ. Prezidium bylo informováno o zajištění nejbližší turistické akce „Beskydy“, která proběhne ve dnech 19.-22. září 2019. Další a letošní poslední plánovanou akcí bude kulturní akce „památky Jižní Moravy“, která je kompletně připravena a v současnosti probíhá příjem plateb od účastníků.
 • Příprava podnětů na provozní poradu ČD, a.s., která proběhne dne 30. září 2019. Prezidium projednalo náměty a připomínky provozního charakteru, které budou zástupci FVČ uplatňovat v rámci uvedené porady.

  Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 2. října 2019.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.