Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 14. srpna 2019

Ve středu dne 14. srpna 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Jednalo se o první zasedání v době letních prázdnin, protože červencové zasedání bylo z důvodu čerpání dovolených částí členů prezidia zrušeno.

Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 • Zprávy o hospodaření prezidia za měsíce červen a červenec 2019.
 • Návrh novelizace procesních listů s účinností od 15. 9. 2019. Prezidium podrobně projednalo návrh novelizace téměř tří desítek procesních listů a vypracovalo množství připomínek, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.
 • Vyhodnocení PKS ČD, a.s., za 1. pololetí roku 2019.
 • Vyhodnocení PKS SŽDC za 1. pololetí roku 2019.
 • Návrh zprávy o prověrkách BOZP v ČD Cargo, a.s., v roce 2019.
 • Návrh novelizace Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s.
 • Návrh novelizace dokumentů Sborníku SR 14 (KC) Českých drah s účinností od září 2019. V rámci tohoto bodu byly projednány návrhy novelizace dokumentu č. 1 „Zpracování Základní přepravní dokumentace“, dokumentu č. 7 „Vyřizování závad, podnětů a mimořádností, manipulace s nimi a zpětná vazba“ a dokumentu č. 22 „Zpracování a zveřejnění přepravních podmínek a pokynů pro zaměstnance ČD v rámci integrovaných dopravních systémů platných ve vlacích ČD“.
 • Příprava zasedání Rady FVČ dne 25. 9. 2019. Předseda Rady p. Smažík informoval prezidium o přípravě předběžného programu zasedání. Hlavními tématy jednání by měla být problematika strategie a cílů v nadcházejícím kolektivním vyjednávání u všech společností, ve kterých FVČ působí a problematika dopadů liberalizace osobní železniční dopravy v GVD 2019/2020 na zaměstnance ČD, a.s. Za účelem informací a diskuze k aktuální situaci požádal předseda Rady prezidium o zajištění pozvání kompetentních hostů z řad vedení Českých drah. Pozvánky jednotlivým předsedům ZO již byly rozeslány na jejich občanské adresy. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 • Projednání přehledu a plnění plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních asociálních podmínek na pracovištích na rok 2019 a přehled a plnění plánu akcí BOZP na rok 2019 u SŽDC.
 • Žádosti o sociální výpomoc z centralizovaných prostředků Sociálních fondů zaměstnavatelů.
 • Informaci o změně organizačního uspořádání GŘ ČD od 1. 9. 2019. Změna se týká úseků Odboru kolejových vozidel (O12 GŘ ČD) a Odboru právního (O25 GŘ ČD) bez dopadů do zaměstnanosti.
 • Informaci o přehledu čerpání na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek dle bodu 2.1.1 PKS ČD za 1. pololetí 2019.
 • Informaci z průběhu jednání pracovní skupiny pro OOPP a stejnokroje na SŽDC dne 3. 7. 2019.
 • Informaci o dosavadním průběhu jednání k 3. změně IN PERs-44-A-2014 „Katalog zaměstnání“ na ČD Cargo, a.s.
 • Informaci s přehledem čerpání prostředků za 1. pololetí 2019 na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek dle bodu 2.1 PKS ČD Cargo, a.s.
 • Návrh Centrálních akcí BOZP ČD Cargo, a.s. na rok 2020. Prezidium obdržený návrh projednalo bez připomínek a se souhlasným stanoviskem.
 • Informaci z průběhu jednání k vypořádání připomínek k návrhu novelizace Směrnice o zdravotní péči o zaměstnance Českých drah, které proběhlo dne 16. 7. 2019.
 • Informaci o kontrolách a zjištěních inspektorů BOZP za období od minulého zasedání prezidia.
 • Informaci z průběhu setkání Ř-ZAP ing. Kubíkové se zaměstnanci RP ZAP Ostrava dne 1. 8. 2019.
 • Informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 11. září 2019.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.