Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 2. října 2019

Ve středu dne 2. října 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc září 2019. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.
Informaci o výsledcích zasedání Rady FVČ dne 25. 9. 2019. Předseda Rady pan Smažík seznámil prezidium s průběhem a výsledky zasedání Rady. Prezidium vzalo informaci na vědomí.
Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC. Dne 19. 9. byl vypracován oponentní návrh OC, ve kterém byly zapracovány všechny návrhy FVČ týkající se především mzdové sféry a délky platnosti PKS. Dále se zástupci OC zabývali návrhem 3. změny stávající PKS, jehož obsahem je řešení příspěvku na dopravu pro zaměstnance. Dne 30. 9. bylo zahájeno týdenní výjezdní jednání v Berouně. První den jednaly společně vyjednávací týmy OC a následně předaly zaměstnavateli oponentní návrh PKS. Následující den bylo zahájeno klasické kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem.
Stav problematiky návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců. Na MD byla zaslána společná nesouhlasná reakce OC, jejíž součástí je i žádost o svolání jednání všech zainteresovaných stran. V současnosti probíhají konzultace na úrovni MD a ČD. 
Návrh novelizace předpisu SŽDC Bp1, vznik předpisů SŽDC Bp2 a SŽDC Bp3. Prezidium se podrobně zabývalo jednotlivými návrhy předpisů a po obsáhlé diskuzi vypracovalo celou řadu připomínek, se kterými bude seznámen gestor předpisů. 
Návrh Opatření Ř-O18 ČD s ověřovacím provozem k předpisu ČD D2 - Sunuté vlaky. Návrh byl v krátké diskuzi prezidiem projednán bez připomínek.
Návrh Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s. na rok 2020. Prezidium podrobně projednalo předložený návrh s podstatnými připomínkami, které bude FVČ uplatňovat v rámci projednávání návrhu se zaměstnavatelem. 
Organizační změnu v ČD, a.s. - OJ ZAP Praha. Prezidium projednalo předloženou informaci, která obsahuje vyčíslení negativních dopadů do zaměstnanosti v OJ ZAP Praha v souvislosti se ztrátou části dopravních výkonů od nového GVD. I přes snahu zaměstnavatele ochránit část zaměstnanců navýšením procentuální zálohy, bude pravděpodobně naplněn institut hromadného propouštění. Prezidium v souvislosti s obdrženou informací předneslo požadavek na důsledné projednání konkrétních dopadů na místní úrovni. Připomínky FVČ budou uplatněny na jednání k dané problematice se zaměstnavatelem.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


- přípravě výjezdního zasedání P-FVČ ve dnech 17. - 18. 12. 2019. Prezidium se zabývalo výběrem vhodné lokality a očekávanými finančními náklady. Na příštím zasedání bude dále upřesněno.
- informaci z provozní porady na ČD, a.s. dne 30. 9. 2019. Zástupci OC byli informováni o problematice vývoje kolem režijních výhod a přípravě vydání Etického kodexu. Ze strany FVČ byla připomínkována problematika nedodržování vozby, problematika opakujících se vozových závad, problematika nevhodné koncepce nových bistro vozů ř. ARmpee a problematika uložení osobních i služebních věcí vlakových čet na vlakových jednotkách s požadavkem prioritního řešení jednotek ř. 471.
- informaci z porady OC s Představenstvem ČD, a.s dne 1. 10. 2019.
- informaci z průběhu 19. jednání pracovní skupiny pro OOPP a VS na ČD, a.s. dne 12. 9. 2019.
- informaci o Směrnici o zdravotní péči o zaměstnance ČD, a.s. ve 2. kole připomínkového řízení. Připomínky FVČ byly zapracovány.
- informaci o vypořádání připomínek FVČ ke Zprávě o prověrkách BOZP u SŽDC v roce 2019. Připomínky FVČ byly vypořádány.
- informaci o aktuálním stavu návrhu 3. Změny Katalogu zaměstnání ČD Cargo. Prezidium bylo tajemníkem FVČ pro ČDC p. Hornou informováno o posledním návrhu zaměstnavatele, ve kterém jsou zohledněny návrhy FVČ i ostatních OC. K poslednímu návrhu zaměstnavatele bylo FVČ vypracováno několik připomínek, které budou uplatněny na následném konferenčním jednání dne 7. 10. 2019.
- informaci o mzdovém vývoji za 1-8/2019 na ČD, a.s. Členové prezidia byli informováni o aktuálním stavu za dané období. Prezidium vzalo informaci na vědomí.
- informaci o aktuálním stavu sportovních akcí FVČ. Úspěšně proběhla akce Beskydy, zbývá poslední akce tohoto roku Památky Jižní Moravy, která je připravena. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 23. října 2019.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.