Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 13. května 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávy o hospodaření prezidia za měsíc březen a duben 2020.

- Informace o vývoji a kolektivním vyjednávání na ČD, a. s. Od poloviny března jednáno s vrcholovým vedením ČD o požadavku zajištění OOPP (proti Covid-19) pro zaměstnance v přímém styku s cestujícími. O realizaci a podpoře možných ochranných opatření jednal prezident FVČ telefonicky i s ministrem dopravy ČR Karlem Havlíčkem. Nedostatek OOPP byl částečně eliminován snížením přímého kontaktu zaměstnanců s cestujícími uzavřením části pokladen, redukcí spojů a ukončením prodeje jízdních dokladů ve vlacích. Přímým dopadem vzniklé situace bylo převedení všech provozních zaměstnanců do režimu letmo. Cca po měsíci se podařilo zajistit dostatek OOPP a prodej jízdních dokladů byl obnoven. Postupně dochází i k navracení spojů. V reakci na vzniklou situaci i ekonomický vývoj byla zaměstnavatelem koncem března předložena a po několika jednáních uzavřena dohoda o uplatnění institutu částečné nezaměstnanosti dle §209 zákoníku práce. Pro období měsíce dubna byla dohodnuta náhrada mzdy ve výši 70% průměrné mzdy. V závěru dubna zaměstnavatel předložil návrh na prodloužení uvedené dohody formou dodatku na měsíc květen a návrh 1. změny PKS, který obsahoval změnu současného vyrovnávacího období (sloučením s následujícím) a požadavek uplatnění režimu letmo pro všechny provozní zaměstnance do konce září 2020. Prodloužení dohody formou dodatku bylo dohodnuto s tím, že pro měsíc květen 2020 došlo ke zvýšení náhrady mzdy na 80% průměrné mzdy. Předložená 1. změna PKS dohodnuta nebyla, protože dvě OC (SOSaD a OOOZS) s argumentací zaměstnavatele vyslovily nesouhlas a odmítly připojit svůj podpis.

- Informace z kolektivního vyjednávání na SŽ, s.o.  V reakci na vývoj situace kolem Covid-19 a vyhlášení nouzového stavu v ČR vydal GŘ Opatření č. 008/2020, kterým stanovil základní podmínky ochrany zaměstnanců. V praxi došlo k uplatnění režimu letmo u všech provozních zaměstnanců, rozdělení pracovních kolektivů do odloučených skupin a uplatnění institutu práce z domova.  24. dubna zaměstnavatel předložil návrh 2. změny PKS, který obsahoval prodloužení termínu prověrek BOZP, možnost úhrady testování na Covid-19 pro vybrané zaměstnance, úpravu současného vyrovnávacího období sloučením s následným, využití režimu letmo pro všechny provozní zaměstnance do konce měsíce září a náhradu mzdy pro zaměstnance dotčené překážkou v práci ze strany zaměstnavatele z důvodu opatření proti Covid-19 ve výši 85%. Po sérii kolektivních jednání formou videokonference zaměstnavatel většinu jednotlivých návrhů stáhl a 2. změna PKS se podařila dne 4. května uzavřít v podobě, která prodlužuje období pro vykonání prověrek BOZP na pracovištích do konce října 2020 a zavádí možnost úhrady testování na Covid-19 vybraným zaměstnancům zaměstnavatelem. Při kolektivním vyjednávání byla i diskutována problematika centrálního rozpočtu FKSP na kulturní a sportovní akce a problematika připravované změny Katalogu zaměstnání. K uvedeným tématům jsou v následujících dnech svolána další jednání.

- Informace z kolektivního vyjednávání na ČD Cargo, a. s. V reakci na vzniklou situaci a negativní hospodářský vývoj způsobený rapidním poklesem přeprav a tržeb předložil již v březnu zaměstnavatel návrh na 1. změnu PKS. Předložený návrh, ve snaze ochrany zaměstnanosti, zavádí institut částečné nezaměstnanosti ve smyslu § 209 zákoníku práce s náhradou mzdy ve výši 60% průměrné mzdy. Při následném kolektivním vyjednávání se podařilo dohodnout na náhradě ve výši 70% průměrné mzdy a došlo k podpisu 1. změny platné PKS. Součástí dohody je i text Opatření Ř-O10 č. 0005/2020, které konkretizuje některé detaily a stanovuje období pro možnost použití výše uvedeného institutu do konce června 2020.

- Návrh novelizace předpisu ČD V25„Údržba železničních kolejových vozidel“. Návrh vychází z uplatňované praxe a upravuje termíny pravidelné údržby ve vazbě na kilometrický proběh vozidel.

- Návrh dílčího rozpočtu SF ředitelství ZAP na rok 2020. Prezidium předmětný návrh vzalo na vědomí.

- Zpráva o stavu BOZP u SŽDC za rok 2019.  Prezidium projednalo předložený návrh zprávy.

- Návrh 3. změny IN ČD Cargo KVs3-B-2010 Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel ve druhém kole připomínkového řízení.

- Návrh termínů zasedání P-FVČ ve 2. pololetí 2020. Prezidium si určilo a schválilo termíny svých zasedání ve druhém pololetí roku 2020.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci o materiálech projednaných v období nouzového stavu a mimořádných opatření:

· návrh 6. změny PERs47-B-2014 ČD Cargo „Příprava na výkon zaměstnání strojvedoucí“.

· návrh novelizace směrnice Správy železnic SM 64 „Hlášení pracovního úrazu“.

· návrh Zprávy o stavu BOZP u ČD v roce 2019.

· rozpis plánu MOON u Správy železnic, státní organizace na rok 2020.

· návrh změny Dokumentu č. 10 Sborníku SR14.

· návrh materiálu „Pracovní systém plošin HZS SŽ“. Návrh byl připomínkován.

· pokyn Ř-O10 Správy železnic k sociálním výpomocem z prostředků FKSP.

· žádost spolku SAMOHRD o podporu plesu RP ZAP Praha.

- projednání žádostí o sociální výpomoc ze Sociálního fondu ČD. S vyjádřením prezidia bude seznámen zaměstnavatel.

- informaci o záměru změny organizačního uspořádání v oblasti odboru marketingu a komunikace generálního ředitelství ČD.

- záměru změny organizačního uspořádání v úseku ekonomiky od 1. 6. 2020 na generálním ředitelství ČD.

- informaci o aktuálním stavu sportovních akcí FVČ. Jarní a letní akce jsou zrušeny bez náhrady, první letošní plánovanou akcí je turistická akce „Jeseníky“ v září. Následována kulturní akcí „Památky Východních Čech“.  Dle vývoje situace je zvažována možnost náhradního termínu jarní turistické akce, ale v současnosti i s ohledem na možné kapacity ubytovacích zařízení je její uskutečnění nejisté.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 3. června 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.