Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 3. června 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávu o hospodaření prezídia za měsíc květen. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo bez připomínek.

- Návrh novelizace předpisu SŽ D1„Dopravní a návěstní předpis“. Správa železnic předložila k připomínkování novelizaci předpisu SŽ D1 s plánovanou účinností od ledna 2021. Prezidium po důkladném prostudování vypracovalo řadu připomínek, které bude FVČ uplatňovat v rámci připomínkového řízení. Vzhledem k celkovému rozsahu změny a množství připomínek lze předpokládat, že budou následovat další kola připomínek.

- Problematiku novelizace Katalogu zaměstnání SŽ. Dne 25. května proběhlo pracovní jednání zaměstnavatele a odborových organizací k dané problematice. V současnosti zaměstnavatel stále neakceptuje požadavek FVČ (i většiny ostatních odborových organizací), aby plánovanou novelizací nedošlo ke snížení tarifního zatřídění některých skupin zaměstnanců (např. části výpravčích). K celé problematice jsou plánována další pracovní jednání a o jejich výsledku bude členská základna informována. Nejbližší se uskuteční v pátek 12. června v sídle zaměstnavatele.

- Návrh změny organizačního uspořádání GŘ ČD, a.s. Prezidium projednalo návrh změny organizačního uspořádání GŘ ČD k 1. 7. 2020, který se týká úseků náměstka GŘ pro obchod, úseku náměstka GŘ pro ekonomiku, přímé řídící působnosti OJ a odboru bezpečnosti.   Nejkritičtěji prezidium vnímá změnu na odboru bezpečnosti ČD (O30 GŘ), kde dochází po 10-ti měsících opakovaně k nové organizační změně, což zrovna nesvědčí o systémovosti řešení a v konečném důsledku může vést k oslabení bezpečnostní politiky ČD, a.s.

- Změny Procesních listů s plánovanou účinností od  14. června 2020. S ohledem na skutečnost, že zaměstnavatel předložil návrh změn po termínu k uplatnění připomínek, vnímá prezidium FVČ vzniklou situaci jako porušení platné PKS ČD, a.s. Zaměstnavatel byl na tuto skutečnost prezidiem písemně upozorněn.

- změnu č. 3 IN ČD Cargo KVs3-B-2010 „Obsluha brzdových zařízení“ ve III. kole připomínkového řízení.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 - informaci z průběhu videokonference představitelů OC a vedením ČD Cargo, a.s.dne 13. května.

- informaci z průběhu videokonference představitelů OC s vedením Správy železnic, s.o. dne 14. května. 

- informaci z pracovního jednání prezidenta FVČ p. Bendy s ředitelkou OJ ZAP ing. Kubíkovou dne 28. května.

- návrh Opatření ředitele O 18 GŘ ČD „Použití překlenutí záchranné brzdy na vlacích osobní přepravy“.Předložený návrh byl konzultován se zaměstnanci provozu a prezidium jej projednalo s několika připomínkami, které uplatní v rámci připomínkového řízení.


Příští zasedání proběhne v Praze dne 24. června 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.