Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 1. prosince 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc říjen 2021.

Stav kolektivního vyjednávání u Českých drah. Ve dnech 23. a 30. listopadu 2021 proběhla další kola kolektivního vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy ČD. Prezidium bylo informováno o vývoji jednání a vyjádřilo souhlas s dosavadním postupem kolektivních vyjednavačů.

Návrh změny Katalogu prací Českých drah s navrhovanou účinností od 1. ledna 2022. Prezidium k předloženému materiálu vypracovalo množství připomínek. Zásadní nesouhlas vyjádřilo s navrhovaným rozdělením vozby vlaků kategorie IC, u kterých zaměstnavatel navrhuje rozdělení do dvou skupin - jednu pro vozbu vlakovými četami s certifikovanou znalostí cizího jazyka a druhou bez jeho znalosti, ale v nižším tarifním zatříděním.

- Návrh změn předpisů ČD D2, V2, V 62, a V8/I s účinností od 1. července 2022.

Návrh 2. změny Opatření Ř-O18 č. 38/2020 – Provozní aplikace pro strojvedoucí.

- Návrh změny ROVD (textová část) – Rozkaz o doprovodu vlaků, s účinností od 12. prosince 2021. Prezidium projednalo předložený návrh bez připomínek, ale s požadavkem na dořešení problematiky vybavování jednotek sadami náhradních klíčů od stanoviště strojvedoucího, pro jejich poskytování vlakovým četám (určené místo pro uložení služebních věcí na zadním stanovišti).

- Návrh změny č. 10 předpisu ČD Ok2 – Výcvikový a zkušební řád ČD s účinností od 1. ledna 2022.

- Organizační změna ČD, a.s. – zřízení energetického oddělení na GŘ s účinností od 1. ledna 2022.

Návrh změny Dokumentu č. 25 Sborníku SR 14 (KC)  „Zvláštní vozy a vlaky ČD“ s účinností od 1. ledna 2022.

Návrh 3. změny předpisu ČD V15/I – Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení ŽKV.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- návrh termínu zasedání prezidia FVČ na první pololetí roku 2022.

- problematika výjezdního zasedání prezidia ve dnech 15.-16. prosince 2021.

- informaci z průběhu jednání zaměstnavatele s OC u SŽ k problematice FKSP 2022, která proběhla distanční formou ve dnech 19. a 26. listopadu 2021. I

-  informaci o projednání návrhu 1. změny předpisu SŽ Bp3.

- informaci O-10 GŘ ČD, kterou odborové organizace informuje, ve smyslu § 62 ZP, o výsledku informování příslušného úřadu práce o záměru hromadného propouštění k datu 1. 10. 2021.

- informaci o projednání novelizace Směrnice o zdravotní péči o zaměstnance Českých drah ve zrychleném připomínkovém řízení.  

- informaci k problematice pojištění z odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání.

- informaci s přehledem čerpání prostředků na BOZP u ČD Cargo, a.s. ve 3. čtvrtletí roku 2021.

- informaci s projednáním dvou žádostí zaměstnanců o sociální výpomoc ze sociálního fondu ČD Cargo, a.s.

- informaci o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

- informaci o obdržení návrhů novelizace Vyhlášek MD č. 376/2006 Sb a 352/2004 Sb. v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

- informaci o výsledku provedené kontroly BOZP se zaměřením na osvětlení zastávek a nástupních prostor technologických stezek v dopravnách D3 na trati Čáslav-Třemošnice, kterou na podnět členské základny provedli svazoví inspektoři BOZP dne 15. listopadu 2021.

Příští pravidelné zasedání P-FVČ proběhne v Praze dne 15. prosince 2021.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.