Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 15. prosince 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


- Výsledky KV u ČD, a.s. PKS byla podepsána dne 2. prosince, kromě navýšení tarifů je zakotvena i inflační doložka, která obsahuje závazek zaměstnavatele, že v případě nárůstu inflace o více jak 6 % bude zahájeno jednání o kompenzační odměně pro všechny zaměstnance. Benefity zůstaly zachovány, vzhledem k současné nelehké hospodářské situaci zaměstnavatele bylo jednání velmi složité, přesto došlo k naplnění cíle určeného Radou FVČ. Zároveň byly podepsány i Zásady hospodaření se SF.


- Stav KV u ČD Cargo, a.s. Dne 1. prosince proběhlo první KV. Byla projednána a podepsána Dohoda o kolektivním vyjednávání, shoda byla dosažena u 1. změny stávající PKS a byly dohodnuty Zásady hospodaření se SF ČD Cargo.  V další části jednání probíhalo kolektivní vyjednávání o podobě nové PKS ČD Cargo, kde až na bod týkající se oblasti OOPP nebylo žádné další shody dosaženo a rozpory přetrvávají.


- Organizační změna ČD a.s., s účinností od 1.1.2022 na OJ ZS a RSM Praha.


- Organizační změna ČD, a.s., s účinností od 1.1.2022 a od 1.2.2022 na GŘ ČD a na OŘOD Střed.


- Stav jednání k FKSP 2022 u Správy železnic, s. o.návrh zaměstnavatele ze dne 10.12.2021. Zaměstnavatel předložil nový návrh centrálních i rámcových zásad. Nejzásadnější rozpory přetrvávají v otázce zavedení digitálních zaměstnaneckých karet typu „cafeterie“, ve výši příspěvku na individuální rekreaci, v oblasti stanovení minimálního počtu účastníků (zaměstnanců) při hromadných akcích a v oblasti formy poskytování vitamínových prostředků, kde FVČ preferuje poskytování formou poukázek do lékárny pro individuální výběr zaměstnancem. Další rozpory jsou ve výši příspěvku na činnost odborových organizací a ve vyčlenění výše pro centrální část fondu, kde v případě zavedení zaměstnaneckých karet, vnímá FVČ jeho výši jako nedostatečnou.


- Návrh novelizace předpisů ČD D 2, V 2, V 62 a V 8/I ve druhém kole připomínkového řízení. Připomínky FVČ k předpisům D 2, V 62 a V 8/I z prvního kola připomínkového řízení byly gestory vypořádány. U předpisu ČD V 2 proběhlo, s ohledem na zásadní rozpor FVČ k některým částem ustanovení předpisu, jednání s gestorem předpisu, na kterém byly připomínky FVČ vypořádány konferenční formou.


- Aktuální situace v oblasti osobní přepravy ČD. Jako host se jednání prezidia zúčastnil ředitel OŘOD střed Ing. Daniel Jareš, který přítomné informoval o aktuální problematice osobní přepravy ČD. Dle jeho slov se povedlo v pololetí 2021 vcelku úspěšně zvládnout organizační změnu spojenou se vznikem OŘOD. Přesto, že některé dílčí problémy se vyskytují, tak si vše poměrně dobře „sedá“ a zaměstnanci se s novou organizační strukturou již sžili.


- Návrh plánu kulturních a sportovních akcí P-FVČ v roce 2022. Projednávání tohoto bodu se zúčastnil jako host emeritní prezident FVČ p. Fridrich, který zajišťuje pro prezidium pořadatelskou činnost u těchto akcí. Prezidium projednalo navržený plán těchto akcí na rok 2022 s tím, že rámcově odsouhlasilo druhy a termíny těchto akcí, ale s ohledem na nejistý vývoj v oblasti epidemie Covidu budou případné lokace upřesněny až v nejzazším termínu dle vývoje opatření a dostupnosti ubytovacích a stravovacích kapacit.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


  • informaci o Rozpisu akcí BOZP ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na rok 2022 u ČD, a.s.

  • projednání stavu plánu a plnění akcí C-BOZP 2021, Zprávy o prověrkách BOZP v roce 2021 a návrhu technické novelizace předpisu SŽ Bp36 u Správy železnic.

  • projednání návrhu Pokynu Ř-O18 GŘ ČD pro obsluhu lokomotiv ř. 362.

  • projednání nabídky spolupráce ČD Cargo v pracovních skupinách k tvorbě IN. Vzhledem k nutnosti získání „Jednotného osvědčení o bezpečnosti“ je třeba uvést IN ČDC do souladu s evropskou legislativou. Prezidium pověřilo tajemníka pro ČDC p. Hornu k zapojení se v činnosti ve vybraných pracovních skupinách.

  • informaci o obdržené reakci Evropské komise - GŘ pro hospodářskou soutěž na společný dopis představitelů OC s popisem současného stavu nestandardních poměrů na české železnici, který OC zaslaly EK dne 12. října 2021.

  • projednání návrhu novelizace Vyhlášek MD č. 376/2006 Sb. a 352/2004 Sb. v rámci meziresortního připomínkového řízení.


V závěru jednání provedl prezident FVČ p. Benda zhodnocení činnosti FVČ v letošním složitém roce. Konstatoval, že i přes velké ovlivnění činnosti novými podmínkami, především opatřeními a omezeními v důsledku probíhající pandemie, kdy rozhodnutím Rady FVČ musela být o rok odložena Valná hromada FVČ a v podstatné části roku byly rušeny zasedání P-FVČ, kdy se projednávání veškeré agendy přesunulo do on-line prostoru, byla naštěstí zachována vysoká úroveň činnosti FVČ. Poděkoval všem přítomným za odvedenou práci ve prospěch FVČ, popřál klidné prožití Vánoc v rodinném kruhu a vyzval k další úspěšné spolupráci v roce následujícím.


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 12. ledna 2022.
Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.