Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 12. ledna 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávy o hospodaření prezidia za měsíc prosinec 2021 a celý rok 2021. Po krátké diskusi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo bez připomínek.

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. O stavu KVinformoval přítomné vyjednávač FVČ p. Horna. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- Návrh Opatření Ř-O10 ČD Cargo k získání odborné způsobilosti pro řízení HV s mobilní částí ETCS „Switch On“. Prezidium po krátké diskusi projednalo navrhované Opatření bez připomínek.

- Návrh předpisu ČD pro kontrolní činnost. Vzhledem ke zkrácenému termínu pro projednání (souvislost s procesem získání osvědčení o bezpečnosti dopravce) vypracují členové prezidia svá stanoviska individuálně. Následně dojde k sumarizaci stanovisek s případnými připomínkami a jejich odeslání gestorovi.

- Návrh předpisu ČD pro zajištění BOZP v OJ OŘOD. K návrhu předpisu proběhla velice obsáhlá diskuse. Prezidium vypracovalo k návrhu předpisu řadu připomínek včetně několika zásadních.

- Příprava XII. Valné hromady FVČ. Náhradní termín konání (za loňský odložený) je určen na 11. – 12. květen letošního roku.

- Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 • přípravě zasedání Rady FVČ. Termín je stanoven na 9. března 2022.

 • informaci o podpisu dodatku č. 7 k pojištění z odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli mezi FVČ a Pojišťovnou Maxima, a.s. Na webu FVČ je již pojištění aktualizováno. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 • projednání určení oprávněných osob P-FVČ k přebírání dat u zaměstnavatelů. Prezidium určilo osoby (členy P-FVČ) oprávněné k přebírání a nakládání s důvěrnými informacemi jednotlivých zaměstnavatelů.

 • informaci o zrychleném projednání žádostí o sociální výpomoci zaměstnanců ČD Cargo, a.s. FVČ odsouhlasila návrhy zaměstnavatele na poskytnutí maximálních částek dle Zásad hospodaření se SF.

 • informaci o stanovisku FVČ k návrhu změny předpisu ČD V15/I ve druhém kole připomínkového řízení. 

 • informaci o žádosti O10 GŘ ČD o vstřícnost a součinnost. Zaměstnavatel na základě prognózy vývoje pandemie a zvýšeného počtu zaměstnanců v karanténě či pracovní neschopnosti požádal prezidium o přenesení apelu na Výbory ZO o vstřícnost při projednávání případných žádostí o převedení provozních zaměstnanců do režimu letmo (ve smyslu platné PKS ČD). Prezidium vzalo informaci na vědomí a pověřilo prezidenta k přenesení předmětné žádosti na Výbory ZO FVČ.

 • informace z jednání poradní skupiny k aplikaci Altworx a možnosti využití virtuální reality u ČD dne 6. ledna 2022. Jednání se za FVČ zúčastnili p. Benda a p. Peca. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 • informaci z průběhu jednání k problematice FKSP u SŽ, které proběhly distanční formou ve dnech 17. prosince 2021 a 5. ledna 2022. Prezidium vzalo informace na vědomí.

 • informaci o stavu plánovaných sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022. Na přelomu dubna a května připravována akce Posázaví, již zajištěn hotel Kácov, další náležitosti připravovány. Na konci května cykloakce Baťův kanál, již zajištěno ubytování v Uherském Hradišti. Vzhledem k pandemické situaci nelze připravovat akce s obvyklým předstihem, další akce budou upřesněny v pozdějším termínu.

   

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 2. února 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.