Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 16. března 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc únor 2022. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Výsledky zasedání Rady FVČ. Jednání se uskutečnilodne 9. března v náhradních prostorách – zasedacím sále RP ZAP Praha.

Návrh novelizace předpisu SŽ D4 „Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem“. Prezidium po krátké diskusi vypracovalo k tomuto předpisu několik drobných připomínek.

Návrh změny č. 2 Opatření Ř-O18 GŘ ČD č. 27/2020 „Použití překlenutí záchranné brzdy na vlacích osobní dopravy“. Prezidium projednalo návrh bez připomínek.

Návrh změn IN ČD Cargo - 4. změna KVs3-B-2010 „Provoz a obsluha brzdových zařízení na železničních kolejových vozidlech“ a 2. změna OR3-B-2013 Pravidla provozování dráhy“. Prezidium vypracovalo k zaslaným návrhům změn několik připomínek.

Problematika personální a sociální oblasti ČD, a.s. Hosty tohoto bodu jednání byly Mgr. Blanka Havelková, členka Představenstva ČD pověřená řízením O10 GŘ ČD a Ing. Lucie Bauerová specialista odměňování a benefitů z O10 GŘ ČD. Po vzájemném představení Mgr. Havelková ve svém úvodním slovu představila své záměry a úkoly, kterým se hodlá v personální oblasti věnovat.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 • Informaci z provozní porady ČD a OC dne 28.2.2022.

 • Informaci z porady Představenstva ČD s představiteli OC dne 28.2.2022.

 • Informaci o problematice nedostatečného osvětlení interiéru MV ř. 843 a jeho přívěsných vozidel. Jednání, které vyvolala FVČ, proběhlo dne 14.3.2022 a za FVČ se ho účastnili p. Benda a p. Peca, za vedení ČD člen představenstva Ing. Jiří Ješeta a ředitel O12 GŘ Ing. Zdeněk Štěpánek. Požadavek FVČ týkající se oblasti BOZP byl ověřen a uznán jako oprávněný. V rámci jednání bylo dohodnuto možné technické řešení, které O12 GŘ má za úkol uvést do praxe.

 • Informaci o průběhu jednání SŽ a OC ve dnech 25.2.2022 a 11.3.2022.

 • Informaci o výsledku jednání pracovní skupiny pro OOPP a VS u SŽ dne 9.3.2022.

 • Informaci z provozní porady ČD Cargo a OC dne 8.3.2022.

 • Informaci o jednání OC působících u ČD k problematice 1. změny PKS ČD 2022, dne 15.3.2022.

 • Informaci o materiálech projednaných on-line formou v období mezi zasedáními P-FVČ.

 • Informaci o organizační změně ČD, a.s. s účinností 1.4.2022 na GŘ ČD. Změna je bez dopadů do zaměstnanosti, záměrem je posílení oddělení energetiky.

 • Informaci o stavu plánovaných sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022. Akce „Posázaví“ je plně obsazena, a i přes dodatečné navýšení kapacity je stále evidován „převis“ zájemců. Přihlášeným byly rozeslány pokyny k platbě a organizační informace. Cyklistická akce „Baťův kanál“ je plně připravena a nabídka bude zveřejněna v nejbližším době v infolistu, na webových stránkách FVČ i portále zaměstnavatele (SŽ).

 • Projednání rozdělení prostředků SF ČD na činnost ZO v roce 2022.

 • Informaci o problematice prověření úpravy služebních stezek u výhybek při křižování vlaků na tratích D3, kdy zaměstnanci vlakových čet mají za povinnost obsluhu těchto výhybek.

   

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 6. dubna 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.