Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 6. dubna 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 • Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc březen 2022.

 • Návrh Organizační změny ČD, a.s., s účinností od 1. 5. 2022 na OŘOD Střed a s účinností od 1. 7. 2022 na GŘ ČD a OCÚ Východ. Prezidium návrh organizačních změn projednalo a vzalo na vědomí s předpokladem, že negativně dotčeným zaměstnancům bude poskytnuto plné plnění dle platné PKS i ZP.

 • Návrh novelizace Dokumentu č. 1 Sborníku SR 14 (KC) „Metodika a výklad zpracování ZPD, část A“ .

 • Rozpis plánu mzdových prostředků SŽ na rok 2022.

 • Vyhodnocení plnění PKS SŽ za rok 2021.

 • Návrh novelizace předpisu SŽ SM083 „Tvorba a používání TTP SŽ“.

 • Záměr Organizační změny ČD, a.s., s účinností od 1. 1. 2023 – Centralizace MTZ OCÚ. Uvedený záměr organizační změny, spočívající v centralizaci MTZ OCÚ a jejich začlenění pod Zásobovací centrum, prezidium projednalo a v dané fázi příprav ho vzalo na vědomí.

 • Příprava XII. Valné hromady FVČ. Přednesena informace o stavu příprav.Došlo ke změně původně oznámeného místa konání. V plánovaném Hotelu Marina v Heřmanově Městci jsou ubytování ukrajinští váleční uprchlíci a provozovatel hotelu odstoupil od dohody s FVČ. Náhradní místo pro konání Valné hromady FVČ se podařilo zajistit a dohodnout v nedalekém EA hotelu Kraskov. Prezidium souhlasilo s předběžným programem zasedání Valné hromady a přednesenou informaci vzalo na vědomí.

 • Vstup nových členů a evidenční změny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


 • informaci z provozní porady ČD a OC dne 28. 3. 2022. Ze strany FVČ byl připomínkován nevyhovující stav POP (častá poruchovost a celková zahlcenost kapacity) a přednesen požadavek na zahájení vytipování nových přístrojů pro jejich obměnu, dotazována účelnost a připomínkována četnost sčítacích kampaní ve vlacích ČD, připomínkován nevyhovující stav vozového parku PP Nymburk, kdy vlivem nahrazování vozidel ř.814/914 řadou 810 dochází k setrvalému nedodržování standardů vůči SČ kraji včetně nedostatečné kapacity u části dotčených vlaků a připomínkována oblast dodržování RODV zaměstnavatelem v oblasti umožnění pobytu a uložení služebních i osobních věcí vlakové četě na zadním stanovišti strojvedoucího při doprovodu jednotek Regiopanter a Interpanter (negativní zjištění z kontrolní činnosti v Ústeckém kraji).

 • informaci z jednání vedení Správy železnic s představiteli OC dne 31. 3. 2022.

 • informaci k problematice vývoje I. změny PKS ČD, a.s., pro rok 2022. OC společným dopisem oslovily zaměstnavatele s návrhem změny PKS v oblasti cestovních náhrad a výše ceny stravenek.  

 • projednání žádosti Ř-O10 ČD Cargo o stanovisko k obsahu tabulky umístění kohoutů u HV ř. 753.7.

 • projednání plánu akcí BOZP u ČD Cargo v roce 2022. Zaměstnavatel k danému tématu svolává jednání na den 26. 4. 2022.

 • informaci o vypořádání připomínek FVČ k IN OR3-B-2013 „Pravidla provozování dráhy“ a IN KVs3-B-2010 „Provoz a obsluha brzdových zařízení ŽKV“. Veškeré připomínky vznesené k těmto IN byly gestory akceptovány a zapracovány do těchto IN.

 • informaci o problematice hoaxové zprávy poškozující jméno FVČ i prezidenta FVČ. Předmětem byla smyšlená zpráva kolující internetem, odsuzující jednání uprchlíků z Ukrajiny při cestě vlakem, kdy je za jejího autora vydáván současný prezident FVČ. Záležitost byla konzultována s právníkem FVČ i policií ČR.

 • informaci o stavu plánovaných sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022. Turistická akce Posázaví je plně naplněna (kapacita dodatečně navýšena) a kompletně připravena. Cykloturistická akce Baťův kanál je rovněž plně naplněna (kapacita dodatečně navýšena) a v současné době se připravuje rozeslání pokynů přihlášeným účastníkům. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 27. dubna 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.