Zasedání prezidia FVČ


Ve středu dne 18. května 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc duben 2022. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.


Výsledky XII. Valné hromady FVČ – úkoly pro prezidium.  Prezident FVČ p. Benda  přednesl informaci o výsledcích Valné hromady FVČ a o úkolech, které z jednání pro prezidium vyplynuly. Prezidium vzalo informaci na vědomí a kladně zhodnotilo zajištění i průběh celého dvoudenního jednání XII. Valné hromady FVČ.


Návrh 2. změny předpisu SŽ Zam1 (prozatímní).Prezidium podrobně projednalo předložený návrh předpisu bez připomínek.


Návrh novelizace Dokumentů č. 5 a č. 16 SR 14 (KC). Prezidium projednalo předložené návrhy bez připomínek.


Návrh Opatření O 10 GŘ ČD pro práci mimo pracoviště. Prezidium projednalo předložený návrh opatření s několika připomínkami, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.


Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle předloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


 • Projednání novelizace SŽ SR101/1 (D) Metodická pomůcka pro tvorbu a používání písemných rozkazů a příkazů závazných znění pro zajištění realizace výluky.“

 • Projednání novelizace SŽ SM125Směrnice pro nastavení metodiky používání tabletu pro strojvedoucí dopravce Správa železnic“ ve druhém kole připomínkového řízení.

 • Projednání návrhu ČD Cargo na 4. změnu IN PERs -44-B-2014Katalog zaměstnání“.

 • Projednání návrhu IN ČD Cargo ORz3-A-2007Organizační řád“ k připomínkování pro jednání pracovní skupiny.

 • Informaci z průběhu jednání představitelů OC a vedení SŽ dne 4.5.2022.

 • Informaci k novelizaci předpisu SŽ Zam3„Předpis o stejnokroji zaměstnanců SŽ“ ve 4 kole připomínkového řízení.

 • Informaci z jednání k novelizaci Katalogu prací ČD dne 28.4.2022.

 • Informaci z průběhu pracovní schůzky představitelů FVČ s ředitelem odboru 22 GŘ ČD Ing. Švastou dne 10.5.2022. Jednání se týkalo problematiky řešením nedostupnosti webových stránek FVČ z intranetu ČD.

 • Informaci o průběhu informativních schůzek se zaměstnanci v České Lípě a Liberci k problematice dopadů ztráty výkonu na lince L2, které proběhly dne 17.5.2022.  Za P-FVČ se schúzek zúčastnil p. Benda. Lze předpokládat, že v období do nového GVD ještě proběhne několik takovýchto informačních schůzek se zaměstnanci. FVČ bude vývoj situace nadále sledovat a v případě potřeby nabízí svým členům pomoc s řešením konkrétní situace. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 • Informaci o Opatření ředitele O18 č. 8/2022 výjimka z ovládání nástupních dveří netrakční jednotky InterJet.

 • Informaci o stavu plánovaných sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022 


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 8. června 2022.


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.