Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 22. června 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Návrh Opatření Ř-O18 GŘ ČD č. 13/2022 - pilotní provoz- „Použití systému blokování nástupních dveří od nulové rychlosti na vlacích osobní dopravy“.

- Organizační změna v Kanceláři generálního ředitele a na O32 GŘ ČD s účinností od 1.7.2022 a organizační změna na O06 GŘ ČD, O12 GŘ ČD a O32 GŘ ČD s účinností od 1.8.2022.

- Návrh na úpravu úředních hodin v Evidenčních centrech jízdních výhod. Návrh obsahuje zavedení jednotných úředních hodin pro veřejnost (důchodce a pozůstalé) ve všech ECJV v pondělí a středu od 7–14 hodin. Účinnost je plánována od září 2022.

- Návrh Opatření Ř O10 č. 11/2022 ČD Cargo „Způsobilost v elektrotechnice“.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

  • informaci z průběhu prezentace Nadačního fondu „Železnice srdcem“ dne 14.6.2022 pro představitele OC. Průběh prezentace měl především informativní charakter. Nadace byla založena dne 9.6.2020, zakladateli jsou společností ČD Cargo a ČD. Pomoc je poskytována osobám pracujícím na železnici v těžkých životních situacích, neřeší hmotnou nouzi (exekuce apod.) Podrobnosti jsou na stránkách www.zeleznicesrdcem.cz                                                 

  • informaci z jednání SŽ se zástupci OC dne 17.6.2022.

  • informaci z průběhu porady vedení ČD Cargo se zástupci OC dne 21.6.2022.

  • informaci o průběhu a výsledcích kontrol BOZP provedených našimi svazovými inspektory BOZP ve dnech 13.-16.6.2022. Kontroly probíhaly na východě republiky a zaměřeny byly na stav vyvýšení technologických stezek v dopravnách D3 určených pro zaměstnance dopravce, na stav nocležen a útulků provozních zaměstnanců a stav vozového parku ČD v oblasti prostor k bezpečnému uložení jízdních kol při přepravě (umístění a použitelnost háků na kola).

  • stanovisko k návrhu změny č. 2 předpisu SŽ Zam1 ve 2. kole připomínkového řízení.

  • informaci o vypořádání připomínek k návrhu novelizace SPPO ČD od 1.7.2022.

  • informaci o vypořádání připomínek k novelizaci Procesních listů ČD od 12.6.2022.

  • informaci o stavu plánovaných sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022.

     

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne dle potřeby v Praze dne 20. července 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.