Zasedání prezidia

Ve středu dne 13. září 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíce červen, červenec a srpen 2023. Po krátké diskusi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo bez připomínek.

Přípravu zasedání Rady FVČ. Rada proběhne dne 20. září 2023 ve Vládním salonku na Hlavním nádraží v Praze. Pozvánky delegátům rozeslány, zasedání je organizačně zajištěno. Hlavními body jednání jsou příprava požadavků a vyjednávací strategie do nadcházejícího kolektivního vyjednávání a schválení změny sídla FVČ.

Příprava kolektivního vyjednávání (KV) za PKS 2024. Prezidium určilo složení vyjednávacích týmů FVČ k jednotlivým zaměstnavatelům.

 • Pro KV na ČD, a.s. byl určen tým ve složení vedoucí týmu p. Košťál Aleš, alternace p. Benda Robert a poradce p. Horáček Jiří, alternace p. Smažík Marcel.

 • Pro KV na ČD Cargo, a.s. byl určen vedoucím týmu p. Horna Ivan a poradcem p. Peca Jiří. Oba s možnou alternací p. Bendou Robertem.

 • Pro KV u Správy železnic s.o. je vedoucím týmu p. Benda Robert s možnou alternací p. Košťálem Alešem, poradcem je pí. Rohlíčková Jana s možnou alternací pí. Vogltanzovou Pavlou.

Dále byla přednesena informace, že u ČD, a.s. je plánováno výjezdní kolektivní vyjednávání ve dnech 2.- 4. října. Z důvodu preference KV vyjádřilo prezidium FVČ souhlas s návrhem přesunu termínu svého příštího zasedání ze 4. října na 11. října 2023.

Stav kolektivního vyjednávání u ČD a.s. a ČD Cargo a.s. U ČD, a.s.byl předložen návrh nové PKSzaměstnavatelem již v závěru měsíce srpna.Předložený návrh navazuje na výsledky jednání o inflační doložce, náměty z jednání jsou promítnuty do návrhu nové PKS.

U ČD Cargo, a.s. byl návrh nové PKS od zaměstnavatele doručen den před jednáním prezidia. Prezidium rozhodlo, že návrh bude rozpracován v rámci pracovní skupiny prezidia a jednotlivé požadavky a připomínky FVČ připraveny k jednání s ostatními odborovými centrálami v rámci společné oponentury.

Organizační změna na Odboru 05, Odboru 30 a Odboru 25 GŘ ČD s účinností od 1.10 a od 1.11. 2023.

Organizační změna na Odboru 32, Kanceláři generálního ředitele a Odboru 01 GŘ ČD s účinností od 1.10 a od 1.11. 2023.

Návrh 2. změny Směrnice SŽ SM75 „Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných povolání.“.

Vyhodnocení plnění PKS Správy železnic s.o. 2023 za I. pololetí 2023. Prezidium nezaznamenalo žádné podněty na neplnění platné PKS.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 • informaci o jednání OC s vedením SŽ dne 29.6.2023.

 • informaci z průběhu jednání k problematice návrhu organizační změny na Odboru 22 GŘ ČD dne 25.7. 2023.

 • informaci z jednání pracovní skupiny k novelizaci interních norem ČD Cargo dne 8.8.2023. K novelizaci jsou připravovány dvě IN, a to konkrétně PTs9 a KVS3 z důvodu probíhajícího procesu získávání osvědčení od Evropské drážní agentury.

 • informaci z průběhu porady OC s vedením ČD Cargo, a.s. dne 21.8.2023.

 • informaci z průběhu pravidelné porady OC s Představenstvem ČD dne 28.8.2023.

 • informaci z jednání představitelů OC s vedením SŽ dne 29.8.

 • informaci z jednání pracovní skupiny pro OOPP a VS na SŽ dne 12.9.2023. Jednání proběhlo v centrálním skladu v Hradci Králové.

 • informaci z jednání Hlavní volební komise (HVK) ČD Cargo, pro volby do dozorčí rady, které proběhlo dne 12.9.

 • informaci o připravovaném Národním dni železnice dne 23.9. v Bohumíně. Za prezidium FVČ se akce zúčastní prezident FVČ.

 • informaci o reakci SŽ na dotaz FVČ k možné personální redukci DOZ Lovosice. SŽ v odpovědi uvedla, že redukce není v plánu a pracoviště nadále zůstane ve stávajícím personálním obsazení. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 • informaci o průběhu stěhování sídla FVČ.

 • informaci o aktuálním stavu sportovních akcí FVČ. Akce Žďárské vrchy začíná následujícího dne, je kompletně připravena a zajištěna. Kulturní akce Památky severní Moravy je kompletně zajištěna, a právě probíhá výběr plateb od účastníků. Konání dalších akcí v příštím roce je závislé na výsledné podobě znění tzv. konsolidačního balíčku a výši přídělu na tyto akce ze Sociálního fondu, či FKSP. Případným výběrem vhodných akcí na příští rok se bude prezídium zabývat na svém zasedání dne 6.12.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v „posunutém“ termínu v Praze dne 11. října 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.