Zasedání prezidia FVČ

Ve čtvrtek dne 13. srpna 2020 proběhlo v Praze pravidelné jednání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Aktuální situace prezidia – prezidium bylo informováno oučiněných krocích k zajištění provozuschopnosti prezidia po náhlém úmrtí tajemníka p. Hanáka. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Kolektivní vyjednávání u Správy železnic - prezidium bylo informováno o průběhu a výsledcích všech proběhlých jednáních k návrhům 3. změny PKS SŽ 2020 a k návrhu PKS SŽ na rok 2021. Prezidium vzalo přednesené informace na vědomí a určilo tým FVČ pro kolektivní vyjednávání za PKS SŽ 2021 ve složení p. Benda, p. Košťál, pí. Vogltanzová a pí. Rohlíčková. Nejbližší kolektivní vyjednávání za účasti všech sociálních partnerů je plánováno jako výjezdní ve dnech 1.-4. září 2020.

Návrh změny PKS ČD, a.s. na rok 2020 - dne 6. srpna obdržely odborové organizace působící u ČD, a.s. návrh změny platné PKS, která je ze strany vedení společnosti reakcí na nepříznivý hospodářský vývoj v souvislosti s dopady pandemie Covid-19. Návrh změny PKS plánuje zaměstnavatel projednat s představiteli OC na kolektivním vyjednávání v rámci porady představenstva ČD, a.s. dne 28. srpna 2020.

Návrh Centrálních akcí BOZP na rok 2021 u ČD Cargo, a.s. - prezidium FVČ předložený návrh podrobně projednalo s jednou drobnou připomínkou, se kterou bude seznámen předkladatel.

Zpráva o prověrkách BOZP u ČD Cargo, a.s., v roce 2020 – prezidium obdrženou Zprávu projednalo bez připomínek se souhlasným stanoviskem.

Návrh novelizace dokumentu č. 22 Sborníku SR 14 „Zpracování a zveřejnění Přepravních podmínek a pokynů pro zaměstnance ČD v rámci Integrovaných dopravních systémů platných ve vlacích ČD“ - prezidium projednalo novelizaci dokumentu bez připomínek.

Návrh změny dokumentu č. 8 Sborníku SR 14 „Informační servis pro cestující ve stanicích, prokazování nároku oprávnění k provozování činnosti“prezidium předložený návrhzměny, která je novelizací v reakci na organizační a technologické změny, projednalo bez připomínek.

Problematika Českých drah, a.s.projednávání tohoto bodu se jako hosté zúčastnily představitelky Odboru péče o zaměstnance (O10) GŘ ČD, a.s. ředitelka O10 ing. Monika Horáková, oborová specialistka O10 ing. Lucie Bauerová a vedoucí O10 ing. Julie Bartoňová. Ředitelka O10 informovala prezidium o zahájení kolektivního vyjednávání o první změně PKS ČD, a.s., na rok 2020. V následné diskusi byla diskutována aktuální témata týkající se bezpečnosti a provozní problematiky provozu.

V závěru diskuse prezident FVČ poděkoval zaměstnavateli za aktivní přístup při poskytnutí sociální výpomoci zaměstnancům a pozůstalým rodinným příslušníkům dotčených tragickými mimořádnými událostmi poslední doby.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z jednání vedení ČD Cargo, a.s. s představiteli OC ve dnech 24. 6. 2020 a 16. 7. 2020. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci o 1. změně Opatření k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§ 209) u ČD Cargo, a.s.

- informaci o jednání pracovní skupiny Správy železnic ke Katalogu zaměstnání dne 29. 6. 2020. Další jednání pracovní skupiny by mělo proběhnout v pondělí 31. srpna odpoledne. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci o sérii jednání místně příslušných OO ke GŘ ČD v průběhu července a srpna 2020.

- informaci o poskytnutí mimořádné sociální výpomoci ze Sociálního fondu ČD, a.s. pozůstalým rodinným příslušníkům a zraněným zaměstnancům zúčastněným na železničních nehodách u Perninku a Českého Brodu.

- informaci z průběhu jednání s ministrem dopravy k problematice zaměstnaneckých jízdních výhod dne 8. července 2020. Problematická a z pohledu OC nedořešená, je především situace v Jihomoravském kraji. MD přislíbil další jednání zúčastněných stran pod záštitou MD ČR, která by měla nalézt vzájemně akceptovatelné a do budoucna koncepční řešení..

- projednání přípravy zasedání Rady FVČ dne 23. září. 2020.

- projednání návrhu novelizace předpisu ČD M36 „Přepis pro poskytování osobních ochranných a ostatních pracovních prostředků“, která se týká především doplnění ustanovení k poskytování protiinfekčních osobních ochranných prostředků (v souvislosti s Covid-19).

- projednání návrhu Opatření Ř-O18 „Použití překlenutí záchranné brzdy na vlacích osobní přepravy“ ve druhém kole připomínkového řízení. 

- projednání žádosti MD ČR o vyjádření k žádosti o výjimečné přiznání jízdních výhod.

- aktuální informaci o stavu sportovních a kulturních akcí FVČ.

- informaci o reakci zaměstnavatele ČD, a.s. na upozornění FVČ k porušení PKS.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 9. září 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.