Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 9. září 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Přípravu zasedání Rady FVČ. Rada je kompletně zajištěna ve stanoveném termínu 23. září. Z důvodu platných opatření proti šíření nákazy COVID-19 jsou pro potřeby zasedání zajištěny desinfekční prostředky na ruce a jednorázové roušky.

- Kolektivní vyjednávání u Správy železnic. Dne 18. srpna proběhlo jednání k návrhu 3. změny letošní PKS. Dále ve dnech 1. - 4. září 2020 proběhlo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, které se již věnovalo návrhu PKS na rok 2021 a dalším souvisejícím dokumentům. Prezidium vzalo informaci na vědomí a vyjádřilo souhlas s dosavadním postupem kolektivních vyjednavačů. Další kolo kolektivního vyjednávání je plánováno na den 15. září v sídle zaměstnavatele.

- Návrh změny PKS ČD, a.s., pro rok 2020.  Dne 28. srpna proběhlo jednání na GŘ ČD, na kterém zaměstnavatel seznámil přítomné zástupce OC s ekonomickou situací společnosti a návrhy řešení vzniklé situace. OC jednoznačně odmítly předložený návrh zaměstnavatele na částečné řešení formou restriktivních opatření v platné PKS a jednání skončilo rozporem.

- Hodnocení plnění PKS Správy železnic za 1. pololetí 2020.

- Informaci o organizačních změnách v ČD Cargo, a.s. v období září až prosinec 2020.

- Vývoj v oblasti „rozstřelu“ rychlíkových linek R14 a R27 ze strany Ministerstva dopravy - reakce OC.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- jednání vedení ČD Cargo s představiteli OC dne 13. srpna. Zástupcům OC byla podána informace o aktuální situaci ve společnosti.

- jednání expertní komise pro OOPP na ČD Cargo dne 2. září. Předmětem jednání bylo posouzení vzorků pracovního obleku pro strojvedoucí.

- jednání pracovní skupiny SŽ ke Katalogu prací dne 31. srpna. Na tomto jednání byly projednávány doposud nevyřešené KZAM. Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 14. září v Praze.

- projednání sociální výpomoci ze SF ČD Cargo.

- vypořádání připomínek FVČ k centrálním akcím BOZP na ČD-C v roce 2021. Připomínka FVČ byla akceptována.

- projednání Organizační změny GŘ ČD s účinností k 15.9 a 1.10. 2020.

- projednání žádosti o sociální výpomoc ze SF ČD, a.s.

-projednání návrhu úhrady sportovních her železničářů pro děti ze SF ČD.

- projednání plánu akcí ze SF GŘ ČD ve 2. pololetí 2020.

- informace o aktuálním stavu sportovních akcí FVČ. Akce Jeseníky proběhne v příštím týdnu, veškeré platby uhrazeny, akce připravena. Akce Památky Východních Čech je rovněž kompletně připravena a probíhá příjem plateb od účastníků. V souvislosti s informací o připravenosti akcí bylo zdůrazněno, že v současnosti probíhá intenzivní sledování vývoje veškerých opatření proti šíření nákazy COVID-19 a nelze vyloučit jejich negativní dopad na připravené akce. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- problematiku výjezdního zasedání P-FVČ.

  

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 30. září 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.