Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 30. září 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Výsledky zasedání Rady FVČ. Předseda Radyseznámil prezidium  s výsledkem zasedání Rady FVČ, kterým je především usnesení s obsahem cílů pro nadcházející kolektivní vyjednávání za PKS 2021. S ohledem na současnou ekonomickou i společenskou situaci je zaměřeno především na udržení stávajících benefitů. Usnesení je závazné pro kolektivní vyjednavače FVČ u jednotlivých společností. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Kolektivní vyjednávání u Správy železnic. Dne 15. září 2020 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání, kde zaměstnavatel předložil nové návrhy, které se týkaly především problematiky zaměstnanecké úschovy kol, odstupného a důchodového připojištění. K části návrhů, které se dotýkají odkazů na Koncepci částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění ze dne 9. Září 2008 se OC vyjádří na dalším jednání. Dále byla na jednání projednávána problematika Rámcových zásady FKSP i C-FKSP a oblast nového Katalogu zaměstnání, kde již přetrvávají pouze drobné rozpory. Příští jednání je plánováno na 15. října 2020. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Návrh změny letošní PKS ČD, a.s. Zaměstnavatel k dané problematice svolávádalší jednání dne 7. října 2020. Stanovisko FVČ je nezměněné a navrhované změny nadále odmítá. Prezidium pověřilo kolektivní vyjednavače dalším jednáním.

Návrh 5. změny směrnice ČD Cargo PTs9-B-2011 „Doprava, provoz a technologie sestavy vlaku“. Prezidium v krátké diskusi projednalo navrhovanou změnu s několika připomínkami, které bude FVČ uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z průběhu jednání OC ke společnému stanovisku k tzv. „rozstřelu“ linek  R14 a R27 dne 11. září 2020. Na jednání zazněla informace z jednání Dozorčí rady ČD, která se danou problematikou zabývala předchozí den a informace o možném negativním dopadu do zaměstnanosti v případě ztráty výkonů na těchto linkách. OC vypracovaly společné stanovisko, které bylo zasláno ministru dopravy se žádostí o urgentní jednání. Prezidium schválilo dosavadní postup a pověřilo prezidenta FVČ pokračováním jednání v dané problematice.

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny SŽ ke Katalogu prací dne 14. září 2020.  Rozpor přetrvává u šesti KZAM, z toho 2 KZAM u řízení provozu a 4 KZAM u HZS. Zaměstnavatel ustoupil od návrhu využití TS 8 u výpravčích v dopravnách s minimální intenzitou provozu, který byl pro FVČ i ostatní OC neakceptovatelný. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci z jednání vedení ČD Cargo s představiteli OC dne 16. září 2020. Na jednání zazněly informace o aktuální hospodářské situaci ve společnosti a tvorbě podnikatelského plánu na rok 2021. V další části byla představena analýza racionalizace personálních nákladů u THP a řídících zaměstnanců JOS. Součástí prezentace byla i nová úprava systemizace provozních jednotek. Dále byli zástupci OC informováni o vývoji uplatnění institutu částečné nezaměstnanosti (dle §209 ZP) za období od dubna do srpna 2020, o vývoji kolem nadačního fondu „Železnice srdcem“ a o epidemiologické situaci ve společnosti.

- informaci z jednání pracovní skupiny SŽ pro OOPP a výstrojní součásti dne 29. září 2020. Na tomto jednání byly především prezentovány návrhy změn předpisů souvisejících s touto problematikou, které následně OC obdrží k projednání. Dále byla projednávána problematika probíhající obměny výstrojních součástí provozních zaměstnanců a znovu byla připomenuta skutečnost, že u nové kolekce stejnokrojů jsou nové tabulky velikostí neodpovídající velikostem původních výstrojových součástí. Touto skutečnost musí zaměstnanci zohlednit při objednávání nových výstrojních součástí. 

- projednání Organizační změny Generálního ředitelství ČD, a.s. k 1.říjnu a k 1.listopadu 2020. Prezidium se seznámilo s navrhovanou organizační změnou a vzalo ji na vědomí.

- informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ. Turistická akce Jeseníky proběhla v plánovaném termínu. Poskytnuté služby na odpovídající úrovní, počasí účastníkům přálo, akce byla účastníky hodnocena jako zdařilá. Kulturní akce Památky východních Čech kompletně připravena, na jednotlivých památkových objektech ověřeno, zda budou vzhledem k epidemiologické situaci otevřeny. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- problematice příprav prosincového výjezdního zasedání prezidia FVČ. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci rozhodlo prezidium o odložení rozhodnutí o výběru lokality a formě zasedání. Problematice se bude prezidium nadále věnovat.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne Praze ve středu dne 21. října 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.