Zasedání prezidia FVČ


Ve středu dne 9. června 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které bylo zároveň letošním prvním v klasické podobě po vynucené covidové pauze. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


- Zprávy o hospodaření prezidia za měsíce prosinec 2020, leden, únor, březen, duben a květen 2021 a celý rok 2020. Po krátké diskusi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo bez připomínek.


- Činnost prezidia v době nouzového stavu. Prezident FVČ p. Benda přednesl souhrnnou zprávu o činnosti prezidia a FVČ za období uplynulých 6 ti měsíců, po které se nebylo možné z důvodu pandemie Covid-19 fyzicky scházet. Členům prezidia byl předložen kompletní seznam všech projednaných materiálů prezidiem FVČ v uvedeném období.


- Návrh termínů jednání P-FVČ. Prezidiu byl předložen návrh termínů jednání prezidia pro období druhého pololetí roku 2021. Po krátké diskusi si prezidium stanovilo termíny svých jednání a návrh schválilo.  Současně stanovilo termín podzimního zasedání Rady FVČ na den 22. září 2021.  


- Výročí 30 let FVČ. Prezidium diskutovalo vhodnou formu připomenutí uvedeného výročí.  Souhlasilo s přípravou slavnostního zasedání k dané příležitosti a určilo okruh pozvaných hostů z řad představitelů základních organizací FVČ, představitelů jednotlivých zaměstnavatelů i představitelů spolupracujících OC.


- Informace zaměstnavatele ČD, a.s. o hromadném propouštění a projednání Organizační změny ČD, a.s. s účinností od 1.7 a 1. 8. 2021. Prezidium FVČ se velmi podrobně danou problematikou zabývalo. Informace zaměstnavatele o možném hromadném propouštění se vztahuje na časové období od 1.7. do 31.12.2021. Prezidium uvedenou informaci vzalo na vědomí. K návrhu organizační změny GŘ ČD a RP ZAP od 1.7. a 1.8.2021 se prezidium vyjádřilo kriticky. FVČ především nesouhlasí s navrhovanou redukcí pracovišť přídělu služby (komand) v některých RP ZAP a požaduje zajistit nezhoršení podmínek v poskytování zaměstnaneckého servisu (PaM, MTZ atp.) zaměstnancům v dotčených oblastech (žst. Trutnov, žst. Česká Třebová, žst. Děčín, žst. Tábor a žst. Opava východ).


- Informace zaměstnavatele SŽ, s.o. o hromadném propouštění. Zaměstnavatel o uvedeném záměru informoval z důvodu plánované organizační změny, kdy od 1.1.2022 dochází ke sloučení OŘ Olomouc s OŘ Ostrava, v jehož důsledkem může být naplnění limity uvedeného institutu propuštěných zaměstnanců v závěru letošního roku. Institut hromadného propouštění nemusí být v konečné fázi naplněn. Prezidium vzalo informaci na vědomí.


- Návrh novelizace předpisu SŽ Zam3 „O stejnokroji zaměstnanců SŽ“ ve 3. kole. Připomínky podané FVČ v předcházejících kolech byly vypořádány, nové nebyly vzneseny. Prezidium projednalo materiál již bez dalších připomínek.


- Návrh novelizace SŽ PO-20/2021-GŘ „Pokyn k poskytování příspěvku na údržbu stejnokrojových součástek SŽ“. Úprava se týkala především úpravy výše příspěvku. Prezidium projednalo pokyn v krátké diskuzi bez připomínek.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


  • informaci o výsledcích jednání pracovní skupiny k centrálním akcím BOZP u ČD pro rok 2021.

  • informaci o vyřešení problematiky nocležny v žst. Žihle.

  • informaci o sloučení ZO FVČ Plzeň se ZO FVČ Tachov. Jmenované ZO požádaly prezidium o pomoc při uskutečnění tohoto záměru.

  • informaci k problematice pojištění z odpovědnosti.

  • informaci o rozpočtu Sociálního fondu ČD Cargo, a.s. na rok 2021.

  • projednání cenové nabídky plánovacích diářů FVČ na rok 2022.

  • informaci z jednání pracovní skupiny k OOPP a výstrojních součástí na SŽ dne 28. 5. 2021. Jednání se mimo zástupců zaměstnavatele a odborových organizací účastnil i zástupce fy Brudra, která vyrábí nové výstrojní součásti uniforem. Řešena byla především problematika průsvitnosti košilí, u kterých bude zvýšena gramáž látky a provedena úprava límečku košile. Nově by měly být vyvzorovány i košile modré barvy. S ohledem na neutěšený stav v dodávce nových výstrojních součástí bude u části VS povolena kombinace starých a nových vzorů. Dále byla diskutována problematika požadavků úpravy střihu pánských kalhot, rozšíření velikostní nabídky dámských svetrů, řešení praskajících knoflíků nových sak, párající se podšívka nových sak a nevyhovující střih zimních bund. Ze strany zaměstnavatele přednesena informace o vypsání soutěže na ochranné brýle pro strojvedoucí (SŽ) a o zahájení zkušebního provozu fleecových mikin pro zaměstnance. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

  • projednání návrhů a námětů na jednání pracovní skupiny k OOPP a VS u ČD dne 23. 6. 2021.

  • informaci o stavu příprav sportovních a kulturních akcí FVČ.


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 23. června 2021.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.