Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 8. září 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


Zprávy o hospodaření prezidia za měsíce červen, červenec a srpen 2021.


Přípravu kolektivního vyjednávání - prezidium bylo informováno o zahájení kolektivního vyjednávání u Správy železnic, které nastalo obdržením návrhu zaměstnavatele na PKS 2022 dne 3. září. Po krátké diskusi prezidium ustanovilo vyjednávací týmy FVČ pro nadcházející kolektivní vyjednávání ve jmenném složení:

Správa železnic, s.o. – Benda Robert, Vogltanzová Pavla, Rohlíčková Jana a Košťál Aleš; České dráhy, a.s. – Košťál Aleš, Horáček Jiří, Smažík Marcel a Peca Jiří; ČD Cargo, a.s. – Horna Ivan, Peca Jiří, Košťál Aleš a Benda Robert.

Nastavením priorit FVČ při kolektivním vyjednávání, návrhy a dalšími podněty se bude zabývat Rada FVČ na svém zasedání dne 22. září.


Zasedání Rady FVČ – prezidium bylo informováno o připraveném zajištění zasedání Rady FVČ a rozeslání pozvánek delegátům Rady. Zasedání se uskuteční ve vládním salonku hlavního nádraží v Praze dne 22. září. Rada se bude zabývat problematikou kolektivního vyjednávání, hospodaření prezidia za loňský rok a rozpočtu na letošní rok, problematikou příprav oslavy výročí 30 let znovuobnovení činnosti FVČ a problematikou odložené Valné hromady FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí.


Návrh Směrnice O30 GŘ ČD k používání kamerových systémů.


Hodnocení plnění PKS Správy železnic, s.o., za 1. pololetí roku 2021 – prezidium projednalo sumarizovaný materiál k hodnocení PKS za uvedené období.


Výročí 30. let od obnovení činnosti FVČ – prezidium bylo informováno o stavu příprav zajištění slavnostního zasedání FVČ k dané příležitosti. Slavnostní zasedání proběhne dne 7. října 2021 v prostorách vládního salonku pražského hlavního nádraží.


Organizační změna ČD, a.s., s účinností od 1.10.2021 na OŘOD Střed, Východ a Západ -  projednávání tohoto bodu se jako hosté účastnily ředitelka O10 GŘ ČD ing. Horáková a specialista O10 ing. Bauerová.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


 • informaci z jednání pracovní skupiny pro OOPP a VS u ČD dne 23.června 2021.

 • informaci z provozní porady představitelů OC s odbornými řediteli ČD, a.s. dne 28. června 2021.

 • informaci z jednání představitelů OC s vedením společnosti ČD Cargo, a.s. ve dnech 12. července a 21. července 2021.

 • souhrnné informaci z průběhu jednání představitelů OC s vedením Správy železnic, která proběhla videokonferenční formou ve dnech 25. června, 30. června, 22. července a 23. srpna 2021.

 • informaci z průběhu provozních porad představitelů OC s odbornými řediteli ČD, a.s. ve dnech 30. srpna a 6. září 2021.

 • informaci z průběhu jednání představitelů OC s členy představenstva ČD, a.s. dne 30. srpna 2021.

 • informaci o jednání pracovní skupiny pro OOPP na ČD Cargo, a.s. dne 2. září 2021.

 • informaci z jednání představitelů OC s vedením Správy železnic dne 3. září 2021. Na tomto jednání byl představitelům OC předložen návrh PKS SŽ na příští rok a tím došlo k zahájení kolektivní vyjednávání. Současně došlo ke shodě a podpisu vzájemné Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání. 

 • informaci o vyplacených soc. výpomocích z prostředků SF Českých drah, a.s. a Nadace Železnice srdcem z důvodu živelné události v červnu 2021.

 • informaci o aplikaci 1. změny PKS ČD, a.s., na rok 2021 - zavedení stravovacího paušálu od 1. srpna 2021.

 • informaci Českých drah, a.s. o Zprávě o hromadném propouštění dle§ 62 ZP pro odborové organizace.

 • informaci o průběhu a výsledcích kontrol BOZP, které v období letních měsíců vykonali svazoví inspektoři BOZP v Olomouckém a Jihočeském kraji.  

 • informaci o stavu sportovních a kulturních akcí pořádaných prezidiem FVČ.

Příští pravidelné zasedání prezidia FVČ proběhne v Praze dne 29. září 2021.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.