Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 29. září 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Výsledky zasedání Rady FVČ. Přítomné seznámil s výsledkem předseda Rady p. Smažík. Rada projednala výsledky hospodaření prezidia FVČ za rok 2020 a schválila rozpočet na rok 2021. V dalším jednání stanovila priority pro kolektivní vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů a věnovala se též aktuální situaci v železniční dopravě. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- Organizační změna ČD, a.s., s účinností od 1.10.2021 na GŘ ČD a s účinností od 1.11.2021 na OŘOD západ a OJ CIS. Prezidium projednalo navrhované organizační změny. U organizační změny s účinností od 1. listopadu 2021 na OŘOD Západ prezidium předpokládá, že změna technologie přípravy vlaků v dotčených stanicích (České Budějovice, Plzeň a Cheb), ve kterých se převádějí pracovní povinnosti rušených tranzitérů-přípravářů na vlakové čety, dojde k promítnutí této skutečnosti do přípravných dob vlakových čet.

- Návrh změny č. 20 Smluvních přepravních podmínek ČD, a.s. pro veřejnou drážní dopravu. Prezidium projednalo předložený návrh s připomínkami.

- Stav kolektivního vyjednávání u Správy železnic za uzavření PKS 2022. Po předání návrhu PKS zaměstnavatelem proběhlo dne 23. září jednání kolektivních vyjednavačů všech odborových centrál, na kterém byl vypracován jednotný oponentní návrh PKS, který byl následně předán zaměstnavateli. Další kolektivní vyjednávání proběhne jako výjezdní ve dnech 4. – 8. října 2021 v Říčanech u Prahy. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

  • informaci z jednání vedení ČD Cargo s OC dne 16. září 2021. V úvodu byli zástupci OC informováni o vývoji hospodaření společnosti za 1. pololetí roku a o výhledu hospodaření ve 2. pololetí roku 2021. Dále byli zástupci OC informováni o plánovaných organizačních změnách. Další část programu byla věnována prezentaci IN PERs-48-B-2021 „Jednotkové technologické časy“, přípravě kolektivního vyjednávání a problematice KOP (informace o ukončení provozu léčebného domu Niva v Luhačovicích).

  • informaci o stanovisku FVČ v připomínkovém řízení IN ČD Cargo PERs-48-B-2021. Připomínky FVČ byly zapracovány již v prvním kole, ve druhém kole FVČ připomínky nevznesla a pokládá interní normu za projednanou. O stanovisku FVČ byl zaměstnavatel informován.

  • informaci o stavu příprav slavnostního zasedání FVČ k 30. výročí znovuobnovení činnosti. Akce je již plně zajištěna a proběhne dne 7. října 2021 v odpoledních hodinách v prostorách Vládního salonku žst. Praha hl.n. Akce se zúčastní pozvaní hosté z Výborů ZO, zakládajících členů FVČ a vedení zaměstnavatelů. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

  • přípravě výjezdního zasedání P-FVČ. Prezidium odsouhlasilo konání svého zasedání v termínu 15.–16. prosince 2021 formou výjezdního zasedání. Uvolnění členové prezidia byli pověřeni vytipováním vhodné lokality a zajištěním jeho přípravy.

  • informaci o účasti představitelů FVČ na bowlingovém turnaji OJ OŘOD (ČD, a.s.) dne 22. září 2021 v Pardubicích. Za P-FVČ se zúčastnili p. Benda a p. Peca. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

  • projednání problematiky tvorby turnusů v SVČ Děčín. Žádost Výboru ZO FVČ Děčín o součinnost. Přednesena informace o dosavadním jednání s předsedou ZO FVČ Děčín. Z důvodu účelnosti přímé diskuse byl předseda pozván na dnešní zasedání prezidia, ze kterého se však omluvil. Pro neúčast zástupce Výboru ZO FVČ Děčín nebyla problematika dále řešena a prezidium se jí zabývat v dalším dohodnutém termínu.

  • informaci o stavu sportovních a kulturních akcí FVČ. Turistická akce Krušné hory proběhla v plánovaném termínu, a i přes mírně zhoršené počasí se velmi vydařila. Kulturní akce Památky Českého Středohoří je kompletně zajištěna a obsazena. Proběhne dle plánu na přelomu září a října. Jedná se o poslední akci, kterou prezidium FVČ letos pořádá.


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 20. října 2021.Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.