Zasedání prezidia FVČ


Ve středu dne 20. října 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc září 2021. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.


- Demolice objektu „Nové provozní budovy“ žst. Praha. Dle informace z RSM Praha je v roce 2023 plánována celková demolice objektu. V prosinci 2022 bude ukončen nájem sídelních prostor P-FVČ. Prezidium vstoupilo v jednání s vedením ČD o možnostech řešení vzniklé situace.


- Návrh přesunu finančních prostředků v plánu CA BOZP u ČD, a.s. v roce 2021. Objem prostředků se nemění, některé položky jsou rušeny nebo sníženy a prostředky přesunuty do zbylých položek. Prezidium po diskusi o jednotlivých položkách projednalo návrh bez připomínek.


- Návrh změny č. 10 předpisu ČD KC 13 (kmenová část procesních listů) s účinností od 12. prosince 2021. Změna obsahuje především technické úpravy reagující na změny v organizační struktuře ČD. Prezidium projednalo předložený návrh bez připomínek.


- Problematika požadavku ZO FVČ Děčín na úpravu „turnusů“ SVČ Děčín. Na jednání se dostavil předseda ZO FVČ Děčín p. Neužil, který informoval prezidium o problematice a dosavadním průběhu jednání. Největším problémem je část „rychlíkového turnusu“, nově obsahující směnu s výkony vlaků v relaci Praha-Blansko. Pro zaměstnance SVČ Děčín znamená nutnost proškolení a zkoušek z nových IDS. U uvedené směny je velmi diskutabilní účelové krácení odstavných a přípravných dob v žst. Blansko tak, aby bylo možno v obratu zapracovat PDOJ. S předsedou ZO řešena problematika nevyváženosti jednotlivých „turnusů“ SVČ Děčín a možnosti dalšího postupu. Předseda informoval i o jednáních s vedením RP ZAP ÚnL o návrzích ZO na úpravy jednotlivých „turnusů“.  Byl dohodnut další postup. Problematiku je nutno prioritně řešit na úrovni RP ZAP ÚnL.


- Stav kolektivního vyjednávání u Českých drah. Dne 15. října 2021 obdržely OC od zaměstnavatele materiál s okruhem témat ke kolektivnímu vyjednávání. Na poradě OC s Představenstvem dne 18. října 2021 provedl zaměstnavatel prezentaci těchto témat. OC odmítly projednávat uvedená témata v režimu kolektivního vyjednávání, protože neobdržely ucelený návrh PKS na rok 2022. Z uvedeného důvodu KV zatím neprobíhá.  Zaměstnavatel se zavázal předložit návrh do 16:00 hodin dne 20. října 2021. Následně OC plánují dne 26. října 2021 společné jednání k vytvoření protinávrhu PKS. Termín prvního jednání se zaměstnavatelem je plánován na 9. listopadu 2021. Prezidium vzalo informaci na vědomí.


- Výsledky KV u Správy železnic, návrh Centrálních a Rámcových zásad FKSP na rok 2022. Ve dnech 4. – 8. října 2021 proběhlo výjezdní kolektivní vyjednávání, na kterém byla dosažena shoda a došlo k podpisu PKS Správy železnic, na rok 2022. Benefity zůstaly zachovány a mzdový nárůst v tarifních třídách byl dohodnut ve výši 5%. V oblasti KOP bylo zrušeno její poskytování v zahraničí (Slovensko). Na následných jednáních proběhlo technické čtení nové PKS. Zaměstnavatel předložil návrhy Rámcových a Centrálních zásad FKSP na rok 2022.


- Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů a vzalo na vědomí další evidenční změny.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


- zhodnocení s informací o průběhu slavnostního zasedání FVČ k výročí 30 let znovuobnovení činnosti FVČ, které proběhlo dne 7. října.


- informaci o prezentaci projektu Altworx na GŘ ČD dne 13. října 2021, které se zúčastnili představitelé FVČ.


- informaci z průběhu porady představitelů OC s provozními řediteli ČD dne 18. října 2021.


- informaci z průběhu jednání k problematice obnovení Osvědčení o bezpečnosti dopravce ČD, které proběhlo dne 18. října 2021.


- návrh předpisu ČD o požadavcích na zaměstnance zajišťující bezpečnost.


- informaci o žádosti o sociální výpomoc ze sociálního fondu ČD Cargo pozůstalé manželce a nezletilým dětem po tragicky zesnulém zaměstnanci.


- informaci o vypořádání připomínek FVČ ke změně č. 20 Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) 


- informaci o připojení se FVČ k iniciativě všech OC působících u ČD, a.s. a výzvě, která byla formou dopisu zaslána úřadům Evropské komise 


- informaci k přípravě výjezdního zasedání P-FVČ v závěru letošního roku.


- informaci o zhodnocení letošních sportovních a kulturních akcí FVČ.


 - Návrh novelizace Dokumentu č. 2 Sborníku SR 14 (KC)„Technologické a organizační podmínky pro provoz vlaků a tratí se samoobslužným způsobem odbavování cestujících“.

 


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 10. listopadu 2021.Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.