Zasedání prezidia FVČ dne 13. listopadu 2019

Ve středu dne 13. listopadu 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc říjen 2019.

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC.

- Návrh novelizace SŽDC SM64 „Směrnice o pracovních úrazech“.

- Návrh novelizace předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“.

- Přehled a plnění Plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích a přehled a plnění Plánu akcí BOZP za 3. čtvrtletí roku 2019 na SŽDC.

- Stav kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s. Dne 29. října byl předán návrh PKS ČD pro rok 2020 zástupcům odborových organizací. Následujícího dne jednaly odborové organizace o oponentním návrhu. Návrh zaměstnavatele byl odmítnut jako celek,  byla zdůrazněna nepodkročitelnost PKS 2019. OC se shodly na protinávrhu PKS, který byl odeslán zaměstnavateli. První kolo „klasického“ kolektivního vyjednávání všech sociálních partnerů proběhlo 12. listopadu. Při tomto jednání byl projednán základní text PKS bez příloh a vzájemně diskutována stanoviska. Další kolektivní vyjednávání proběhne dne 21. listopadu. 

- Návrh změny č. 17 Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO).

- Návrh změny procesních listů s účinností od 15. prosince 2019. Prezidium se návrhem změn velice podrobně zabývalo a po obsáhlé diskuzi vypracovalo k návrhu celou řadu připomínek.

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. Dne 30. října byl předán návrh PKS ČDC na rok 2020-2021 zástupcům odborových organizací.  Odborové organizace vypracují protinávrh na svém společném jednání dne 19. listopadu. Termíny následného kolektivního vyjednávání byly stanoveny na dny 29. 11., 4. 12., 9. 12., 10. 12., 16. 1. a 23. 1.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z průběhu porady s Představenstvem ČD dne 29. října 2019.  Zástupcům odborových organizací byl představen nový člen představenstva zodpovědný za provoz ing. Michal Kraus. Současně byl zaměstnavatelem předán návrh PKS ČD pro rok 2020. Zástupci OC byli informováni o mzdovém vývoji a vývoji zaměstnanosti za první tři čtvrtletí 2019 a byla diskutována aktuální problematika oblasti jízdních výhod. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci o mzdovém vývoji a vývoji zaměstnanosti na ČD, a.s. za leden – září 2019.

- návrh termínů zasedání Prezidia FVČ v 1. pololetí roku 2020. Prezidium projednalo a schválilo termíny svých zasedání v uvedeném období.

- projednání návrhu Technologického postupu pro práci ve výškách u SŽDC.

- informaci o zveřejnění 16. změny „Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců …“ s účinností od 15. prosince 2019,  o vydání Metodického pokynu k prolongaci na příští GVD a o vývoji problematiky používání jízdních výhod v Jihomoravském kraji. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- projednání návrhu změny organizační struktury Odboru personálního GŘ ČD, a.s. s účinností od 1. 1. 2020.

- informaci o průběhu jednání pracovní skupiny pro OOPP a stejnokroje na SŽDC dne 7. listopadu 2019.

- přípravě výjezdního zasedání P-FVČ ve dnech 17. – 18. prosince 2019. Prezidium bylo informováno o stavu příprav a provedlo výběr pozvaných hostů.


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 4. prosince 2019.


 
Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.