Zasedání prezidia FVČ dne 19. února 2020

Ve středu dne 19. února 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávu o hospodaření prezídia za měsíce leden. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu přijalo bez připomínek.

- Výsledky kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. dne 13. ledna 2020. Podařilo se odstranit všechny stávající rozpory a zavést novou kompenzační odměnu pro zaměstnance, kterých se nedotkla změna Katalogu zaměstnání. Došlo k podpisu PKS, která je účinná od 1. dubna 2020. Od uvedeného data vstupuje v platnost i změna Katalogu zaměstnání. 

- Návrh Pokynu generálního ředitele Správy železnic ke změně Organizační struktury Správy železnic, státní organizace od 1. dubna 2020. Prezidium projednalo návrh s požadavkem na předložení doplňujících informací.

- Otevření Katalogu prací u ČD, a.s. Dle dohody z období kolektivního vyjednávání došlo ze strany zaměstnavatele k otevření diskuse o možné úpravě Katalogu prací ČD, a.s. Prezidium se danou problematikou podrobně zabývalo. Se stanoviskem FVČ bude seznámen zaměstnavatel a lze předpokládat následná jednání.

- Návrh novelizace předpisu ČD V71 „Předpis pro čištění železničních kolejových vozidel“. Prezidium velmi podrobně projednalo předložený návrh a vypracovalo k němu množství podstatných připomínek, které FVČ uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- přípravě zasedání Rady FVČ dne 5. března 2020. Prezidium bylo informováno o stavu příprav a vzalo sdělené informace na vědomí.

- informaci o průběhu porady vedení Správy železnic s představiteli odborových organizací dne 30. ledna 2020.

- informaci z průběhu jednání zástupců odborových centrál s předsedou vlády ČR dne 4. února 2020.

- informace z jednání zástupců místně příslušných odborových organizací při GŘ ČD dne 18. února 2020.

- projednání žádostí o sociální výpomoc z prostředků SF ČD, a.s. Prezidium projednalo obdržené žádosti se souhlasným stanoviskem.

- informaci opřehledu čerpání na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek u ČD Cargo, a.s. v roce 2019. Prezidium vzalo informaci na vědomí. 

- informaci opřehledu čerpání na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek u Českých drah, a.s. v roce 2019. Prezidium vzalo informaci na vědomí. 

- problematika osvětlení železničních zastávek. Prezidiu byly sděleny podněty týkající se problematiky špatného či chybějícího osvětlení nástupišť železničních zastávek. Problematika se převážně týká lokálních tratí. Problému, který je ve vztahu možného vzniku úrazu velmi rizikový, se budou cíleně věnovat inspektoři BOZP FVČ.

 

Příští zasedání proběhne v Praze dne 11. března 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.