Zasedání prezidia FVČ dne 23. října 2019

Ve středu dne 23. října 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC.  Prezident FVČ pan Benda přednesl souhrnnou informaci z kolektivního vyjednávání, které proběhlo ve dnech 2., 3., 18. a 22. října 2019.

- Problematika návrhu 16. změny „Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců …“. Prezidium obdrželo souhrnnou informaci z průběhu jednání k návrhu změny Tarifu, která proběhla ve dnech 17. a 22. října 2019 na MD ČR za přítomností zástupců odborových centrál a zástupců vedení ČD.

- Návrh zprávy o prověrkách BOZP na ČD, a.s. konaných v roce 2019. Po krátké diskuzi prezidium projednalo předloženou zprávu s několika drobnými připomínkami.

- Návrh novelizace Dokumentu č. 6 Sborníku opatření k organizaci a řízení provozních činností SR 14 „Průkazy pro bezplatnou přepravu“. Předložený návrh prezidium projednalo s několika připomínkami.

- Návrh 3. změny předpisu ČD Hf3  „Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě“.  Prezidium předložený návrh velmi podrobně projednalo s několika podstatnými připomínkami, které bude FVČ uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení. 

- Návrh novelizace procesních listů s účinností od 15. 12. 2019. Na žádost gestora projednalo prezidium ve zrychleném připomínkovém řízení návrh procesních listů S-11, V-35 a V-36. K projednaným návrhům bylo vypracováno několik připomínek. Návrhem novelizace ostatních více jak čtyř desítek procesních listů se bude prezidium zabývat na svém příštím zasedání.

- Návrh 6. změny směrnice ČD Cargo PTs1-B-2008 „Pokyny pro zpracování technologické dokumentace“. S ohledem na skutečnost, že návrh změny reaguje na již v současnosti uplatňovanou změnu technologických postupů, projednalo prezidium předložený návrh bez připomínek.

- Návrh novelizace interní normy ČD Cargo PERs 22-B-2018 „Směrnice pro poskytování OOPP u ČDC“. Změna se týká úpravy přílohy č. 2 Vzorové seznamy OOPP. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

Další část jednání byla věnována zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci o působení nové odborové organizace u ČD, a.s. Dle oznámení zaměstnavatele začala v měsíci říjnu 2019 u ČD, a.s. působit nová odborová organizace s názvem Odborová organizace odpovědných zaměstnanců státu, z.s. (OOOZS, z.s). 

- informaci z průběhu a výsledku jednání k problematice Zásad hospodaření a centrálního rozpočtu Sociálního fondu ČD, a. s. v roce 2020, které proběhlo dne 7. října. Na tomto jednání byla dohodnuta finální podoba Zásad hospodaření a centrální rozpočet Sociálního fondu pro příští rok.

- informaci z průběhu jednání k organizační změně v OJ ZAP s účinností od 15.12.2019, které proběhlo dne 7. října. Negativní dopady organizační změny v oblasti zaměstnanosti jsou vyvolány ztrátou části přepravních výkonů.

- informaci z jednání k vypořádání připomínek k 3. změně PERs 44-B-2014 „Katalog povolání ČD Cargo“, které proběhlo dne 7. října.

- informaci z průběhu prezentace PRIS na ČD Cargo, a.s. dne 10. října pro představitele odborových organizací. Zaměstnavatel představil záměr využití tabletů pro činnosti související s odbavením vlaku (náhradou za nevyhovující PDA).

-projednání žádosti gestora o zrychlené projednání návrhu 17. změny Smluvně přepravních podmínek (SPPO) ČD. S ohledem na platné ustanovení PKS ČD, a.s. rozhodlo prezidium o nevyhovění předmětné žádosti s tím, že trvá na předkládání materiálů k projednání v řádných lhůtách. Navrhovanou změnu SPPO bude prezidium projednávat na svém příštím zasedání.

- informaci z provozní porady na ČD, a.s. dne 21. října.Ze strany FVČ byla opakovaně připomínkována nevhodná koncepce v nasazování nových bistro vozů ř. ARmpee na vlacích linky Ex1, zopakován požadavek na řešení problematiky uložení osobních i služebních věcí vlakových čet na vlakových jednotkách s prioritou řešení jednotek ř. 471a nově přednesen požadavek na možnost vydávání zvýhodněných Flexi jízdenek vlakovými četami ze zařízení POP.

- problematice čerpání příspěvku na činnost ZO ze SF ČD v roce 2019. Prezidium bylo seznámeno s přehledem čerpání jednotlivých ZO.

- informaci o kontrolní činnosti inspektorů BOZP. Prezidium bylo informováno o kontrolní činností inspektorů BOZP, kterou provedli v měsíci říjnu 2019.

- přípravě výjezdního zasedání prezidia FVČ v prosinci 2019. Prezidium projednalo návrhy možných lokalit konání a rozhodlo, že výjezdní zasedání proběhne v Heřmanově Městci.

- informaci z průběhu jednání zaměstnavatele a zástupců odborových organizací působících při GŘ ČD dne 22. října.

 

Příští pravidelné zasedání proběhne v Praze dne 13. listopadu 2019.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.