Zasedání prezidia FVČ dne 4. prosince 2019

Ve středu dne 4. prosince 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc listopad 2019.

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC. Prezident FVČ pan Benda přednesl souhrnnou informaci z kolektivního vyjednávání, které proběhlo ve dnech 15., 22. listopadu a 2. prosince 2019. Příští jednání proběhne dne 2. prosince 2019.

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. Kolektivní vyjednávání proběhlo ve dnech 21., 28. listopadu a 2. prosince 2019.

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. Jednání proběhlo dne 29. listopadu 2019. Zástupci odborových organizací byli seznámeni s podnikatelským plánem ČDC na další období. Následně byl projednán základní text PKS na rok 2020, na kterém se vyjednávači shodli. Ostatní body PKS budou na programu jednání ve dnech 9. a 10. prosince 2019.

- Návrh novelizace předpisu SŽDC Bp36 „Předpis pro poskytování OOPP zaměstnancům SŽDC“.


Další část jednání byla věnována došlým materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- vývoji jednání k jízdním výhodám v Jihomoravském kraji - prezidium bylo informováno o výsledcích jednání představitelů ČD, a.s. s představiteli kraje dne 19. listopadu 2019. Dle informace vedení ČD budou jednání i nadále pokračovat.

- elektronickému zúčtovaní daně zaměstnanců ČD, a.s. V rámci kolektivního vyjednávání byl představitelům OC prezentován záměr elektronického zúčtování daně v rámci aplikace Zaměstnaneckého portálu.

- informačnímu materiálu pro zaměstnance, kteří jsou dotčeni výpovědí z organizačních důvodů a nadbytečnosti u ČD, a.s.  Personální odbor GŘ ČD vydal pro tyto zaměstnance informační brožurku s obsahem potřebných informací a doporučení, které by měl zaměstnanec učinit po skončení pracovního poměru u ČD.

- informaci o jednání zástupců odborových organizací působících při GŘ ČD a zástupců zaměstnavatele.  

- vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace předpisu SŽDC Zam1. Prezidium bylo informováno, že všechny zásadní připomínky, které FVČ uplatňovala byly gestorem přijaty a do návrhu novelizace předpisu zapracovány.

- návrhu 3. změny Katalogu zaměstnání ČD Cargo, a.s. Zaměstnavatelem byl předán návrh 3. změny Katalogu zaměstnání u ČD Cargo ve finální a vzájemně dohodnuté podobě.

- informaci o nově vydaném Vzorovém listu SŽDC „Úprava drážních stezek v oblasti výhybek dopraven D3“. Na základě dlouhodobého požadavku FVČ na úpravu drážních stezek oblasti výhybek v dopravnách D3, proběhl zkušební provoz požadované úpravy na vytipovaných tratích D3. Na těchto tratích provedli inspektoři BOZP několik kontrol. Po vyhodnocení zkušebního provozu vydal v minulém týdnu O14 GŘ SŽDC nový Vzorový list, který specifikuje technické parametry této úpravy, pro možnost využití v celé síti SŽDC.

- návrhu termínů sportovních a kulturních akcí pořádaných P-FVČ v roce 2020. Prezidium určilo termíny pro všechny sportovní a kulturní akce, které bude v roce 2020 ve spolupráci se zaměstnavateli pořádat.

- přípravě výjezdního zasedání P-FVČ ve dnech 17. a 18. prosince 2019. Prezidium bylo seznámeno s informacemi o celkovém zajištění výjezdního zasedání.


Příští zasedání proběhne jako výjezdní ve dnech 17. a 18. prosince 2019 v Heřmanově Městci.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.