Zasedání prezidia FVČ dne 8. ledna 2020

Ve středu dne 8. ledna 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

-Návrh Pokynu Ř O-10 Správy železnic „Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách - postup při předkládání vyúčtování pracovní cesty“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

- Aktuální vývoj v oblasti jízdních výhod v Jihomoravském kraji. Prezidium bylo informováno o aktuálním stavu věci a o průběhu a výsledku jednání představitelů odborových centrál z předchozího dne. V reakci na obdržené informace byl prezidiem ustaven Stávkový výbor FVČ, který následně svým usnesením vyhlásil stávkovou pohotovost.

- Návrh novelizace IN ČD Cargo PERs21-B-2008 „Směrnice BOZP“. Prezidium v delší diskusi návrh projednalo s podstatnou připomínkou, týkající se limitní teploty při mimořádně teplých dnech.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- přípravě zasedání Rady FVČ. Na zasedání jsou pozváni vrcholní představitelé zaměstnavatele (ČD, a.s.). Pozvánky delegátům na jednotlivé ZO budou rozeslány počátkem měsíce února.

- informaci o záměru změny organizačního uspořádání GŘ ČD, kterou O10 GŘ ČD informuje, že ke dni 1. února 2020 bude v rámci organizační změny GŘ ČD navrženo zrušení Centra personálních služeb (CPS) jako samostatné organizační jednotky a jeho přesun do Odboru péče o zaměstnance (O10 GŘ ČD). Důvodem záměru změny je optimalizace řídící struktury ČD s důrazem na centralizaci procesů.

- informaci o seznámení zaměstnanců s textem PKS ČD pro rok 2020.  Dle sdělení O 10 GŘ ČD, byla  PKS pro rok 2020 zveřejněna v prostředí intranetu na portálu NORMIS. Všichni zaměstnanci jsou s dokumentem seznámeni i aplikací DkS či Knihou normálií. Text PKS ČD 2020 je také možno najít na webových stránkách FVČ.

- informaci o rozpisu finančních prostředků na akce BOZP ke zlepšeních pracovních a sociálních podmínek u ČD, a.s. na rok 2020. Na základě schválené PKS zabezpečí zaměstnavatel letos k tomuto účelu částku nejméně 40 milionů Kč. Z této částky je 30 milionů určeno na centralizované akce a zbývajících 10 milionů na „místní“ akce BOZP v jednotlivých Organizačních jednotkách (OJ). Příděl pro tento účel vychází  na 678,- Kč/zaměstnanec. Plán akcí BOZP na místní úrovni musí být projednán se všemi odborovými organizacemi působící u příslušné OJ a do 14. února 2020 zaslán na O10 GŘ ČD.

- informaci o novelizaci vyhlášky MF č. 114/2020 Sb., o FKSP. Prezidium bylo seznámeno se skutečností, že od 1. ledna 2020 došlo vyhláškou MF č. 357 ke změně vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. V reakci na výše uvedené se u zaměstnavatele Správa železnic, státní organizace připravuje změna Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP v roce 2020 a Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky  FKSP pro rok 2020.   

- informaci o plánovaném jednání místně příslušných odborových organizací při GŘ ČD, které je plánováno na 9. ledna 2020.

- přípravě podkladů a námětů na provozní poradu vedoucích zaměstnanců ČD, a.s. s představiteli odborových centrál, která proběhne dne 27. ledna 2020.

 

Příští pravidelné zasedání P-FVČ proběhne v Praze dne 29. ledna 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.