Zasedání Rady Federace vlakových čet

Ve čtvrtek dne 5. března 2020 proběhlo v prostorách Vládního salonku žst. Praha hlavní nádraží zasedání Rady Federace vlakových čet. Rada se na svém prvním letošním řádném zasedání zabývala následující problematikou:

- Hospodaření prezidia FVČ. Rada obdržela přehled hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 včetně důvodového komentáře. Po seznámení s předloženými materiály a vyslechnutí komentáře tajemníka pro hospodaření p. Hanáka Rada schválila Zprávu o hospodaření prezidia FVČ za účetní rok 2019 i návrh rozpočtu na rok 2020.

- Aktuální situace v v osobní železniční dopravě. Projednávání tohoto bodu se jako host účastnili předseda představenstva a generální ředitel ČD Bc. Václav Nebeský, který ve svém úvodním slovu omluvil pro pracovní zaneprázdnění druhého pozvaného hosta Ing. Dvořáka. Následně informoval delegáty Rady o postupu vedení firmy ohledně opatření proti šíření koronaviru. Důraz je kladen zejména na čištění vozů a jejich interiérových kovových částí včetně stolečků, rámů oken, atd.  Kromě standardního čištění probíhá i dezinfekce ozonem. Z dalších preventivních opatření zmínil distribuci desinfekčních gelů a objednávku roušek pro zaměstnance v první linii kontaktu s cestujícími (vlakové čety a pokladní). První dodávka dezinfekčních gelů již byla distribuována prioritně mezi vlakové čety dálkové dopravy a další budou co nejdříve následovat. Zároveň požádal všechny přítomné, aby nepropadali panice a toto sdělení šířili i mezi ostatní.

Dále přednesl informace k připravovanému projektu Strategie. Popsal o jaký projekt se jedná a jakou formou by se tento projekt měl dále vyvíjet. Vrcholný management chce mnohem více zaangažovat zastoupení státu. Dílčí části projektu chce vedení diskutovat se zaměstnanci a sociálními partnery.

Pohovořil taktéž o mediální kauze možného kartelu mezi národními dopravci ČD/ÖBB/ZSSK. Upozornil, že vedení ČD o kauze ví a pozorně sledují probíhající vyšetřování. Dále předseda představenstva mluvil o situaci v krajích a o krajských smlouvách. Informoval o probíhajících schůzkách s premiérem české vlády, ministrem dopravy a odborovými centrálami. Ministerstvo deklarovalo svůj zájem o přenastavení podmínek pro poskytnutí dotací na krajské smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti. Možnou cestou se jeví připravovaná vládní Koncepce veřejné dopravy. ČD i odborové organizace požadují implementaci  povinnosti uznávání tarifu dopravce včetně zajištění uznávání režijních jízdních výhod ve všech vlacích ČD.

 - Výsledky kolektivního vyjednávání a hlavní novinky v jednotlivých PKS. V tomto bodě přednesl prezident FVČ p. Benda zprávu s hodnocením výsledků kolektivního vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů a současně upozornil na hlavní odlišnosti a novinky v textech letošních PKS ČD, a.s. a PKS Správy železnic. Krátce informoval i o důležitých změnách v obsahu textu PKS ČD Cargo, a.s., které jsou však v přímé vazbě na schválenou novelizaci Katalogu zaměstnání ČDC. Dále přednesl i informaci o hlavních  schválených Zásad hospodaření se sociálním fondem resp. s FKSP u jednotlivých zaměstnavatelů v letošním roce.

- Různé. V závěru zasedání předseda Rady i přítomní členové prezidia reagovali na dotazy a témata z řad delegátů. Diskutována byla problematika požadavku zachování letních výstrojních součástí pro vlakové čety (především bundokošile), připomínkován byl stav provádění jazykového školení vlakových čet v obvodu RP ZAP Ústí n/L., problematika přípravy chystané důchodové reformy, problematika neutěšeného stavu vozového parku a snaha některých OCÚ o eliminaci sepisování OZ ze strany vlakových čet, nedořešená problematika v oblasti ukládání služebních a soukromých věcí vlakových čet na el. jednotkách (především ř. 471 a Regiopanter) a problematika časté chybovosti v komunikaci POP s terminálem M-POS. Přednesené  připomínky budou uplatněny v rámci jednání členů prezidia se zaměstnavatelem.

 

Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby a vývoje situace.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.