Zasedání Rady Federace vlakových čet

Dne 8. března 2023 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl. n. první zasedání Rady FVČ v tomto roce.

Po úvodních procedurách (kontrola přítomnosti, usnášeníschopnosti a zápisu z minulého zasedání Rady FVČ) následoval jeden z nejdůležitějších bodů jednání, kterým bylo projednání plnění rozpočtu prezidia FVČ za rok 2022 a návrh rozpočtu hospodaření na rok 2023. Problematiku vysvětlil a návrh okomentoval tajemník pro hospodaření p. Peca. Návrh rozpočtu pro letošní rok je sestaven jako vyrovnaný. Po krátké diskusi Rada FVČ přistoupila k hlasování, ve kterém oba dokumenty jednohlasně schválila.

Dalším bodem zasedání byla aktuální situace v osobní dopravě u Českých drah s vystoupením hostů. Jednání v tomto bodě se účastnili člen představenstva ČD, a.s. a náměstek GŘ pro osobní dopravu Ing. Jiří Ješeta a vedoucí skupiny benefitů kanceláře náměstkyně GŘ pro lidské zdroje Ing. Lucie Bauerová.

 

Ing. Ješeta v úvodu svého vystoupení poděkoval vlakovým četám za jejich nelehkou práci v souvislosti s aktuálním nedostatkem vozů, způsobeným opožďováním oprav v opravnách i dalšími externími vlivy a dále informoval o:

- probíhajících výběrových řízeních v krajích,

- probíhajících jednáních s objednateli dopravy k dorovnání navýšení cen energií,

- plánovaném nasazení 20 vozidel ComfortJet v průběhu příštího roku a

- investicích do obnovy vozidel v hodnotě 50 mld Kč za posledních 10 let.

 

Ing. Bauerová následně přednesla aktuální informace o:

- uzavřené První změně PKS ČD, a.s., týkající se úpravy výše stravného a stravenek,

- plánovaného přechodu z papírových na elektronické stravenky,

- vydané třetí změně Směrnice s pravidly k používání Dokumentů k seznámení a

- problematice přídělu Sociálního fondu na organizační jednotky v letošním roce.

 

Následujícím bodem zasedání bylo projednání návrhu nového vnitřního předpisu FVČ k používání datových schránek. Návrh vnitřního předpisu reaguje na současnou povinnost všech právních subjektů mít zřízenou datovou schránku (včetně P-FVČ i jednotlivých ZO) a určuje pravidla pro bezpečné používání datových schránek a nakládání s přístupovými údaji v prostředí FVČ. Návrh byl v předstihu rozeslán na ZO k projednání a na jednání Rady FVČ již byla předložena jeho finální podoba. Rada FVČ po krátké diskusi hlasováním návrh předpisu přijala a ten vstoupil v okamžitou platnost. Schválený interní předpis bude jednotlivým ZO FVČ rozeslán a pro vnitřní potřebu bude zveřejněn v chráněné sekci webových stránek FVČ.

V dalším byla projednávána různá problematika dle požadavků jednotlivých delegátů Rady FVČ.

Na závěr vystoupil prezident FVČ p. Benda, kterým všem přítomným poděkoval za jejich účast na dnešním zasedáním. Přítomným ženám popřál k dnešnímu svátku MDŽ a předal jim drobnou květinovou pozornost.


sepsal Jiří Horáček

místopředseda Rady FVČ

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.