Zasedání Rady Federace vlakových čet

Dne 20. září 2023 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl.n. druhé řádné zasedání Rady Federace vlakových čet v tomto roce.

Tohoto zasedání se mimořádně z osobních důvodů nemohl účastnit předseda Rady FVČ p. Smažík, kterého v řízení zasedání zastoupil místopředseda Rady FVČ p. Horáček.

Po úvodních dvou bodech (kontrola přítomnosti, usnášeníschopnosti a zápisu z minulého zasedání Rady FVČ) následoval třetí bod – kontrola plnění úkolů.

Delegáti byli seznámeni s plněním úkolu vzešlého ze zasedání Rady FVČ, které proběhlo 8. března tohoto roku.

Čtvrtým bodem zasedání byla problematika změny sídla FVČ.

Úvodního slova se ujal prezident FVČ p. Benda a vysvětlil, že důvodem pro tuto změnu je plánovaná demolice provozní budovy žst. Praha hl. n., kde bylo dosavadní dlouholeté sídlo Prezidia FVČ. České dráhy, a.s., jako největší sociální partner FVČ, přidělily FVČ nové prostory ve svém objektu na adrese Trocnovská1/2, Praha 3-Žižkov.

Následně byly Radě FVČ předloženy návrhy usnesení Rady FVČ a úpravy Stanov FVČ, které danou skutečnost změny sídla reflektují. Návrhy byly všemi přítomnými delegáty schváleny.

Dalším bodem zasedání byla problematika přípravy strategie a požadavků do kolektivního vyjednávání pro PKS na rok 2024. Delegátům Rady byly představeny jednotlivé vyjednávací týmy FVČ ve složení schváleném prezidiem FVČ.

O aktuální situaci u všech tří zaměstnavatelů informovali pánové Benda a Horna.

S ohledem na skutečnost, že do dne konání Rady FVČ není známa finální podoba tzv. „Konsolidačního balíčku“ a jeho možné dopady na zaměstnanecké benefity, tak lze velmi obtížně předvídat vývoj situace u sociálního fondu i FKSP a u daňové zátěže pobytů KOP i dalších zaměstnaneckých benefitů. Dalším problémem je i dopad novelizace zákoníku práce, která se především dotýká oblasti nepřetržitého odpočinku v rámci 24 hodin a může tak ovlivnit podstatnou část v současnosti plánovaných směn.

Po obsáhlé diskuzi k problematice nastávajícího kolektivního vyjednávání přijala Rada FVČ Usnesení, které kolektivním vyjednavačům FVČ umožňuje aktivní zapojení do procesu kolektivního vyjednávání s prosazováním oprávněných požadavků FVČ.

V následném bodě byli delegáti informováni prezidentem FVČ o aktuálním stavu jednotlivých ZO FVČ v procesu registrace (doplnění) statutárních představitelů ZO ve veřejném rejstříku.

V dalším byla projednávána různá problematika dle požadavků jednotlivých delegátů Rady. V rámci tohoto bodu byli delegáti informováni o přípravě voleb zástupců zaměstnanců do dozorčích rad ČD Cargo, a.s. a ČD, a.s., které proběhnou u obou zaměstnavatelů (v odlišných termínech) v závěru října letošního roku. Do voleb u ČD Cargo nestaví FVČ svého kandidáta a jako zástupce FVČ v hlavní volební komisi je nominován p. Horna Ivan. Do voleb u Českých drah za FVČ kandidují pánové Benda Robert a Peca Jiří. Zástupcem FVČ v hlavní volební komisi je nominován p. Košťál Aleš.

Ze strany prezidenta FVČ byli jednotliví delegáti vyzváni, aby se jako zástupci svých ZO FVČ aktivně podíleli na činnosti místních okrskových volebních komisí a přispěli tak k dohledu nad regulérností voleb i propagaci FVČ.

Na závěr místopředseda Rady FVČ p. Horáček poděkoval přítomným za aktivní přístup a účast na zasedání.


Sepsal Jiří Horáček

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.