Zasedání Rady FVČ

Ve středu 9. března proběhlo v Praze zasedání Rady FVČ. Původně plánované místo konání ve vládním salonku žst. Praha hl. n. bylo den před zasedáním změněno na zasedací místnost v sídle RP ZAP Praha. I přes tuto komplikaci, se delegáti sešli v dostatečném počtu, aby mohli jednat.

Jedním z nejdůležitějších bodů, bylo projednání plnění rozpočtu prezidia FVČ za rok 2021 a návrh rozpočtu hospodaření na rok 2022. U této problematiky se rozvinula diskuse s tajemníkem pro hospodaření. Po rozsáhlé diskusi Rada FVČ přistoupila k hlasování, ve kterém oba dokumenty jednohlasně schválila.

Dalším bodem jednání bylo seznámení delegátů s výsledky kolektivního vyjednávání a finální podobou uzavřených PKS ČD, a.s., PKS SŽ, s.o. a PKS ČD Cargo, a.s. na letošní rok (v případě PKS ČD Cargo, a.s. na období 4/2022-3/2023). Slova se ujal prezident FVČ p. Benda a přítomné seznámil se změnami a novinkami v obsahu u PKS ČD,a.s. a PKS SŽ, s.o. Na prezidenta FVČ navázal tajemník FVČ pro ČD Cargo p. Horna, který seznámil delegáty s hlavními změnami v obsahu PKS ČD Cargo, a.s. V závěru tohoto bodu jednání přednesl prezident FVČ informaci o výsledné podobě Zásad a rozpočtů Sociálních fondů a FKSP pro letošní rok u všech zmíněných organizací.

Následně se Rada FVČ věnovala problematice stavu příprav XII. Valné hromady FVČ, která proběhne ve dnech 11. a 12. května 2022 v Heřmanově Městci. Do místa jednání bude zajištěn návoz delegátů busem od žst. Pardubice hl.n., veškeré potřebné informace obdrží delegáti průvodním dopisem.

V dalším prezident FVČ zopakoval výzvu delegátům i ostatním členům FVČ k návrhům kandidátů do volených funkcí a připomněl termín uzávěrky kandidátek a návrhů na změnu vnitřních předpisů FVČ do konce března 2022. Ve smyslu platných Stanov a Jednacího řádu FVČ může kandidovat každý člen FVČ do jakékoliv funkce.

V souvislosti s přípravou Valné hromady upozornil tajemník pro hospodaření p. Peca na připravované návrhy změny Stanov FVČ a dalších interních předpisů FVČ, které se budou týkat změny výše členských příspěvků s vytvořením podpůrného sociálního fondu pro členy FVČ postižené nenadálou životní událostí (úraz s trvalými následky, poškození obydlí v důsledku živelní události atp.).

V závěru jednání byli delegáti informováni o přípravě stěhování sídelních prostor prezidia FVČ do konce letošního roku z důvodu plánované demolice provozní budovy žst. Praha hl.n. V současnosti probíhá hledání vhodných nových prostor. Dále zazněla i informace o problematice povinnosti zřízení a používání datových schránek pro právnické osoby od 1.1.2023, která se bude týkat všech právních subjektů s vlastním IČ včetně základních organizací FVČ.


sepsal Marcel Smažík

předseda Rady FVČ

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.