Zasedání Rady FVČ

Dne 21. září 2022 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl. n. druhé zasedání Rady FVČ v tomto roce.

Řízení zasedání se ujal předseda NRK pan Baše Václav.

Po úvodních procedurách (kontrola přítomnosti, usnášeníschopnosti a zápisu z minulého zasedání Rady FVČ) následovala volba předsednictva Rady FVČ.

Delegáti byli seznámeni s kandidáty a po krátké diskuzi bylo přikročeno k veřejné volbě.

Předsedou Rady FVČ byl zvolen pan Smažík Marcel (ZO Tábor) a místopředsedou Rady FVČ pan Horáček Jiří (ZO Česká Třebová).

Nově zvolené předsednictvo se ihned ujalo svých povinností při zasedání Rady.

 

Dalším bodem zasedání byla aktuální situace v osobní dopravě s vystoupením hostů.

Paní ing. Bauerová Lucie (specialista odměňování a benefitů GŘ ČD O10) informovala o:

- změnách v PKS ČD, a.s.,

- pravidlech pro mimořádnou odměnu vyplacenou ve mzdě za srpen 2022,

- změně výše stravného s další předpokládanou změnou k 01.01.2023,

- programu multisport karta,

- letošních rekreacích s ČD Travel,

- pravidlech čerpání dodatkového volna,

- střediscích KOP pro příští rok,

- končící platnosti dohody k Tarifu jízdních výhod a očekávaném jednání,

- změnách v technologii zasílání dokumentů v aplikaci Dokumenty k seznámení.

Paní ing. Kubíková Jitka (ředitelka KNGŘ pro osobní dopravu ČD, a.s.) informovala o:

- probíhajících i budoucích setkáních členů Představenstva ČD se zaměstnanci,

- průzkumu stavu útulků a nocležen,

- výběru a testování nových POP (každý zaměstnanec VLČ by měl v budoucnu mít přidělen vlastní POP),

- problematice stavu vozového parku a nahlašování vozových závad,

- testování aplikace ČD Komando do služebních mobilních telefonů zaměstnanců VLČ,

- zvažovaných změnách v procesu náboru, školení a zkoušek nových zaměstnanců,

- nově založené dceřiné společnosti ČD BUS k 01.08.2022.

 

Prezident FVČ pan Benda Robert informoval delegáty o výsledcích kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. a o probíhajícím vyjednávání u SŽ, s.o., tajemník FVČ pro ČD Cargo pan Horna Ivan pohovořil o situaci a průběhu kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

 

V závěrečném bodě byla projednávána problematika dle požadavků a dotazů jednotlivých delegátů Rady FVČ.

 

Sepsal Jiří Horáček

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.