Zasedání Rady FVČ

Dne 6. března 2024 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl. n. první zasedání Rady FVČ v tomto roce.

Po úvodních procedurách (kontrola přítomnosti, usnášeníschopnosti a zápisu z minulého zasedání Rady FVČ) následovalPředseda Rady FVČ p. Smažík (vlevo) a prezident FVČ p. Benda při zasedání Rady FVČ jeden z nejdůležitějších bodů jednání, kterým bylo projednání plnění rozpočtu prezidia FVČ za rok 2023 a návrh rozpočtu hospodaření na rok 2024. Problematiku vysvětlil a návrh okomentoval tajemník pro hospodaření p. Peca. Návrh rozpočtu pro letošní rok je sestaven jako vyrovnaný. Po krátké diskusi Rada FVČ přistoupila k hlasování, ve kterém oba dokumenty schválila.

Dalším bodem zasedání byla aktuální situace v osobní dopravě u Českých drah. Po úvodních informacích prezidenta FVČ p. Bendy k dané problematice se rozproudila velmi živá diskuse, ve které delegáti reagovali především na negativní informace z oblasti neobhájení výkonů v regionální dopravě Ústeckého kraje a očekávaného rozhodnutí vedení Jihomoravského kraje o provozu jednotek „Moravia“ bez vlakového doprovodu.

Dále se Rada FVČ zabývala pracovně-právní problematikou a dopady vládního úsporného balíčku na hospodaření odborové organizace. K danému tématu byli delegáti Rady informováni především o změnách, které vládní balíček zavádí v oblasti tvorby a čerpání Sociálního fondu, resp. FKSP a o ukončení praxe daňového odpisu zaplacených členských příspěvků z příjmu členů. Po přednesení informací následovala diskuse, ve které se delegáti dotazovali na jednotlivé konkrétní problémy, které v dané oblasti registrují.

V dalším byla projednávána různá problematika dle požadavků jednotlivých delegátů Rady FVČ.

Samostatnou částí zasedání Rady FVČ bylo školení z nových ustanovení dohodnutých PKS a jejich ovlivnění novelizací zákoníku práce.

Přednes informací a proškolení nových, či změněných ustanovení v PKS ČD Cargo, PKS Správy železnic a KS ČDbus přítomným prezentoval prezident FVČ p. Benda. Následné proškolení z nových ustanovení PKS Českých drah, a.s. prezentovala Ing. Bauerová z KNLZ GŘ ČD.

 Vedoucí skupiny benefitů KNLZ GŘ ČD Ing. Bauerová při výkladu ustanovení PKS ČD.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.