Zasedání Rady FVČ dne 23. září 2020

Dne 23. září 2020 se uskutečnilo pravidelné zasedání Rady Federace vlakových čet.

V prostorách vládního salonku na pražském hlavním nádraží přivítal přítomné delegáty předseda Rady pan Smažík. Jako hosté byly přítomni p. Baše, předseda NRK a zástupci prezidia. Úvod jednání se nesl v duchu vzpomínky na našeho zesnulého kolegu Luboše Hanáka, za kterého přítomní delegáti drželi minutu ticha. Po dalších nezbytných procedurách byly na programu následující body jednání:

 - Aktuální situace prezidia FVČ. V tomto bodě vystoupil prezident p. Benda, aby poděkoval delegátům Rady za zodpovědný přístup a rychlou kooptaci p. Pecy v případě náhrady p. Hanáka ve funkci tajemníka prezidia a inspektora BOZP. O této kooptaci rozhodla Rada na základě jednání per-rollam dne 24. června 2020. Následně pan Peca informoval Radu o stavu hospodaření prezidia a členské agendy.

- Aktuální situace v osobní dopravě.  Projednávání tohoto bodu se jako hosté účastnili ing. Monika Horáková, ředitelka O10 GŘ ČD a ing. Julie Bartoňová, vedoucí oddělení  O10 GŘ ČD. V úvodním slovu ing. Horáková přednesla aktuální informaci o anti-covid opatřeních dopravce. Například zmínila, že dopravce má již od začátku září zřízen krizový štáb, který intenzivně sleduje vývoj situace a přijatá opatření orgánů statní správy. Dále zazněly informace o situaci v oblasti KOP a o komplikacích na straně poskytovatelů lázeňských pobytů. Dále byla zmíněna i problematika dopadů současné situace na hospodaření společnosti a probíhající hledání úspor, mimo jiné i v oblasti osobních nákladů. Současně s tím bylo zmíněno i probíhající kolektivní vyjednávání za změnu letošní PKS, které inicioval zaměstnavatel. V další diskusi byla diskutována problematika nového GVD a jeho případných dopadů do zaměstnanosti. Zvláště živá byla v tomto ohledu informace o probíhajících „rozstřelech“ MD ČR na linky R14 a R27. V závěru diskuse obě představitelky O10 GŘ ČD zodpověděly několik dotazů z řad přítomných delegátů ZO.

- V dalším bodě jednání se Rada zabývala oblastí požadavků a návrhů pro letošní kolektivní vyjednávání za uzavření PKS 2021. Rada byla informována o aktuálním stavu probíhajícího kolektivního vyjednávání u Správy železnic. V následné diskusi byla diskutována především problematika požadavků zachování současných benefitů a mzdového nárůstu. Z proběhlé diskuse vzešla finální podoba Usnesení, kterým Rada stanovila vyjednávací mantinely a cíle jednotlivým týmům kolektivních vyjednávačů FVČ pro následující kolektivní vyjednávání u všech tří společností (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽ).

- Závěrečným bodem jednání byla různá problematika dle požadavků delegátů.

Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby dle vývoje situace.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.