Zasedání prezidia

Ve středu dne 15. listopadu 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc říjen 2023.

Stav kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. Prezidium bylo informováno o dosavadním vývoji. Rozpory ve vyjednávání se zaměstnavatelem přetrvávají v nejzásadnějších otázkách. Zatím došlo k posunu pouze v oblasti rozvržení pracovní doby a délky směny. V reakci na stav jednání proběhlo dne 14. listopadu separátní jednání odborových organizací, na kterém byl dohodnut společný návrh dalšího postupu v jednání. Vyjednavači FVČ postupují v souladu s usnesením Rady FVČ a v případě neochoty zaměstnavatele k zásadním požadavkům FVČ, jsou připraveni v krajním případě PKS na příští rok nesjednat a nepodepsat. Další kolo kolektivního vyjednávání je plánováno na 29. listopadu. Informace o průběhu vyjednávání jsou průběžně zveřejňovány na webu FVČ.

Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. Na vyjednávání ve dnech 6. a 14. listopadu byly odstraněny některé dílčí rozpory. Nadále však přetrvávají rozpory v zásadních oblastech, především v odměňování, KOP a rozsahu dovolené. Na posledním jednání zaměstnavatel předložil nový návrh, který byl odborovými organizacemi odmítnut jako nedostatečný.  Odborové organizace se dohodly na společném separátním jednání dne 27. listopadu, na kterém by měly připravit svůj kompromisní návrh pro zaměstnavatele. Další kolo klasického kolektivního vyjednávání je plánováno na 29. listopadu.

Stav kolektivního vyjednávání u SŽ, s.o. Ve dnech 1. - 3. listopadu proběhlo v Benešově výjezdní kolektivní vyjednávání. V průběhu tohoto jednání se podařilo odstranit téměř všechny rozpory vyjma mzdového nárůstu a rozsahu dovolené. Na výjezdním jednání proběhla i prezentace e-stravenky firmy UP ČR a byl diskutován vývoj oblasti FKSP v příštím roce po dopadu tzv. „konsolidačního balíčku“. Další kolo jednání proběhne v sídle zaměstnavatele dne 20. listopadu.

Změna Procesních listů s účinností od 10. 12. 2023. V reakci na nejasnosti v návrzích PL V-19 a V-20 při minulém jednání, kdy byly návrhy změn PL prezidiem projednávány, vyvolala FVČ dodatečné konferenční jednání s gestorem výše uvedených PL p. Lajtkepem z O11 GŘ ČD.

Návrh novelizace Dokumentu č. 25 Sborníku SR 14 (KC) „Zvláštní vozy a vlaky ČD“. Prezidium projednalo návrh s jednou připomínkou, kterou uplatní v rámci připomínkového řízení.

Návrh novelizace Dokumentu č. 10 Sborníku SR 14 (KC) „Přeprava zásilek pro služební účely“. Prezidium projednalo návrh bez připomínek.

Návrh novelizace předpisu ČD KC 13 „Procesní listy osobní přepravy“. Prezidium projednalo návrh kmenové textové části předpisu bez připomínek.

Návrh změny č. 7 předpisu ČD Hf 3 „Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě“. Prezidium projednalo navrhovanou změnu s několika podstatnými připomínkami.

Návrh Organizační změny na úseku provozu ČD Cargo, a.s. s účinností od 1.4.2024. Prezidium projednalo navrhovanou organizační změnu, která spočívá ve snížení stávajícího počtu šesti Provozních jednotek na tři nové celky, bez připomínek a vzalo ji na vědomí.

Návrh Organizační změny na O27 GŘ ČD od 1.11.2023 a od 1.12.2023, na O01 GŘ ČD od 1.11.2023 a od 1.1.2024 a na O10/01 GŘ ČD od 1.11.2023 a od 1.4.2024. Prezidium projednalo návrhy organizačních změn a vzalo je na vědomí s upozorněním zaměstnavatele na porušení zákoníku práce i platné PKS z důvodu nedodržení časových lhůt pro předložení k projednání před účinností změny.

Návrh termínů zasedání P-FVČ v 1. pololetí roku 2024. Členům prezidia byl předložen návrh termínů zasedání, který  byl po krátké diskusi schválen.

Stanovisko FVČ k plánovanému „Dni protestu odborů“ dne 27.11.2023. Prezidium přijalo Usnesení o podpoře akce a vyzývá své členy k účasti na probíhajících protestech.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

  • informaci o projednání sociální výpomoci ze SF ČD Cargo, a.s. pro zaměstnance (vedoucího posunu) z PJ Cheb.

  • informaci o průběhu a výsledku voleb do Dozorčí rady ČD Cargo, které proběhly v termínu 23. - 26. 10. 2023.

  • informacio průběhu a výsledku voleb do Dozorčí rady ČD, a.s., které proběhly v termínu 30. 10. - 1. 11. 2023.

  • informaci o přehledu čerpání prostředků na akce BOZP u ČD Cargo, a.s. za 3. čtvrtletí 2023.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 6. prosince 2023.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.