Společné stanovisko odborových organizací k návrhu MD ČR na 17. změnu Tarifu jízdních výhod ČD

Odborové organizace působící na železnici obdržely v průběhu minulého týdne dopisem ze dne 17.10.2022 od Ministerstva dopravy k vyjádření návrh 17. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále „Tarif ZJV“).

Předložený návrh obsahuje navýšení ceny roční prolongace na období následujících tří GVD (do prosince 2025) pro všechny držitele jízdních výhod, s výjimkou zaměstnanců ČD, a.s., o 100% oproti současnému stavu, který je v platnosti od GVD 2017/2018. Pro zaměstnance ČD, a.s. návrh MD ČR zachovává stávající výši ceny prolongace.

Dne 24.10.2022 se k jednání o návrhu sešli představitelé všech zúčastněných odborových organizací a výsledkem je společné stanovisko, kterým OC vyjadřují nesouhlas s předloženým návrhem a současně vyzývají MD ČR ke svolání jednání za účelem dosažení vzájemné dohody na oboustranně akceptovatelné podobě změny Tarifu ZJV.


Text společného stanoviska představitelů odborových organizací je ke stažení zde

Text návrhu MD na změnu Tarifu ZJV je ke stažení zde


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.